یاد ایام (2) (رویداد های قمری)

نویسنده : معاونت فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

پاورقی ها

1. بحار الانوار، ج 46، ص 172، ح 2.
2. بحار النوار، ج 102، ص 17.
3. بحار النوار، ج 42، ص 61.
4. بحار الانوار، ج 45، ص 115.
5. الاغانی، ج 3، ص 243.
6. بحار الانوار، ج 46، ص 142، ح 25.
7. بحار النوار، ج 46، ص 143.
8. بحار النوار، ج46، ص144، ح28و29.
9. بحار النوار، ج 78، ص 128، ح 1.
10.بحارالنوار، ج 1، ص 144.
11. بحار النوار، ج 46، ص 144، ح 29.
12. همان
13. بحار الانوار، ج 78، ص148، ح11.
14. تحف العقول، ص 169.
15. بحار الانوار، ج 46، ص 257، ح 59.
16. بحار الانوار، ج 46، ص 362، ح3.
17. همان.
18. بحار النوار، ج49،ص220،ح25.
19. بحار الانوار، ج 47، ص 58، ح 107.
20. بحار الانوار، ج 47، ص72،ح 33.
21. همان، ص 174، ح21.
22. همان، ص 136،ح186.
23. اصول کافی، ج1، ص193، باب «ان الائمه علیهم السلام و نورالله».
24. بحار الانوار، ج48، ص239،ح48.
25. بحار الانوار، ج49، ص113، ح2.
26.بحارالانوار، ج46،ص338،ح27.
27.همان.
28. بحار الانوار،ج68،ص85،ح8.
29.بحار الانوار، ج48،ص 144،ح20.
30. بحار الانوار، ج23، ص 194، ح20.
31. ممتحنه:4.
32. احزاب:21.
33. سوره اعراف آیه 145.
34. سوره بینه، آیه 1.
35.سوره ابراهیم، آیه 28.
36. روایات از: بحار الانوار ، ج 48، ص 156، ح28.
37. برای اطلاع از این موضوع به کتاب «نخستین اربعین در کربلا»، «شهید آیت الله قاضی طباطبایی» مراجعه شود.
38. بحار الانوار، ج19، ص122، ح9.
39. حار الانوار، ج33،ص7،ح364.
40. بحارالانوار، ج16، ص116،ح44.
41. سوره آل عمران، آیه 144.
42. الامامه و السیاسه لابن قتیبه، ص 14؛ و احقاق الحق، ج10، ص 218ـ187.
43. بخار الانوار، ج22،ص521،ح29.
44. بحار الانوار، ج43، ص295، ح56، و احقاق الحق، ج11،ص60.
45. احقاق الحق، ج11،ص46ـ42.
46. بحارالانوار، ج32،ص405،ح371.
47. بحار الانوار، ج 43، ص339،ح13
48. بحار الانوار، ج 43، ص339،ح13
49.بحار الانوار، ج43، ص344.
50. بحار الانوار، ج43،ص 344.
51. بحار الانوار، ج43، ص291،ح54.
52. بحار الانوار، ج43،ص 361،ح4.
53. بحار الانوار، ج44، ص43،ح4.
54. بحار الانوار، ج44، ص43،ح4.
55. بحار الانوار، ج49،ص127،ح3.
56.همان.
57. انفال 30.
58. بحار الانوار،ج43،ص60،ح2
59. بحار الانوار،ج72،ص60،ح2.
60. آل عمران:159و158.
61.اصول کافی،ج2،ص18،ح5.
62. بحار الانوار،ج47،ص184.
63. بحار الانوار،ج75،ص367،ح78.
64.اصول کافی، ج1،ص46،ح5.
65. بحار الانوار، ج47،ص166،ح6.
66. اصول کافی،ج1،ص67،ح10.
67. بحار الانوار،ج47،ص96،ح1.
68. بحار الانوار،ج47،ص29،ح29.
69. ملل و نحل، ج1،ص166،ح قوا الباقریه و الجعفریه الواقفه.
70. بحارالانوار،ج47،ص217.
71. بحار الانوار، ج47،ح22.
72. بحار الانوار، ج47، ص323.
73. بحار الانوار،ج47،ص2،ح5.
74. بحار الانوار، ج52، ص87.
75. بحارالانوار، ج38،ص173.
76. بحار الانوار، ج45،ص180ـ179،ح30.
77. همان.
78. صحیفه نور،ج14،ص267.
79. بحارالانوار،ج43،ص31.
80. بحارالانوار، ج43،ص82
81. بحار الانوار،ج43،ص82.
82.بحار الانوار،ج43،ص87.
83. بحار الانوار،ج43،ص90.
84. بحار الانوار، ج20،ص144،ح52.
85. بحار الانوار،ج43،ص200،ح30.
86. بحار الانوار،ج104،ص104،ح100.
87. بحار الانوار،ج104،ص91،ح6.
88. بحار الانوار، ج43،ص23،ح18ـ17
89. جامع السعادت،ج2،ص260.
90. فی ضلال،ج5،ص318.
91. مجمع البیان ذلیل آیات مورد بحث.
92. همان
93. بحار الانوار،ج2،ص88،ح12.
94. حار الانوار، ج16، ص192، ج17،ص52.
95. فتح:29.
96. آل عمران:159.
97. فتح:29.
98. نساء:100.
99. تاریخ یعقوبی، ج2،ص320.
100. بحارالانوار، ج46، ص223،ح11.
101. بحارالانوار،ج46،ص221،ح1.
102. الصحاح، ج2، ص594.
103. مناقب ابن شهر اشوب،ج4،ص196.
104. بحار الانوار، ج46،ح2.
105. مناقب ابن شهر آشوب، ج4،ص195.
106. بحار الانوار،ج78،ص360،ح2.
107. مناقب ابن شهر آشوب، ج4،ص195.
108. بحار الانوار،ج75،ص378،ح36.
109. بحار الانوار، ج46،ص264،ح63.
110. همان.
111. بحارالانوار، ج50،ص212ـ211.
112.نهج البلاغه، خطبه 1.
113. سیره حلبی،ج1،ص321.
114. این دو، در اثر مطالعه کتابهای انجیل و تورات، به مسیحیت روی آورده و در محافل عرب، دم از مسیحیگری می زدند و دیگران را نیز به این دین فرا می خوانند.
115. عرب این کلمه را به جای زنگ خطر به کار می برد و گزارشهای وحشت آمیز را نوعا با این کلمه آغاز می کند.
116. سیره حلبی، ج1،ص321.
117. سیره ابن هشام، ج1،ص265.
118. 21 شعبان98ه.ق.
119. این سخنرانی در زمان حیات حضرت امام ایراد شده است.
120. این سخنرانی در زمان حیات حضرت امام ایراد شده است.
121. در مکتب جمعه، ج2، ص199 به بعد.
122. سیره ابن هشام، ج1،ص240.
123. بحار الانوار،ج16،ص8.
124. نهج البلاغه، خطبه قاصعه.
125.اسدالغابه، ماده عفیف.
126. سیره ابن هشام، ج1،ص26.
127.بحار الانوار، ج16، ص19.
128. وافی، ج11، ص367ـ366.
129. بحار الانوار، ج69، ص371.
130. کشف الاسرار، ص319.
131. بیانات امام در نجف اشرف، 10/8/56
132. سوره نحل، آیه126
133.احزاب:13
134. احزاب، آیات 14ـ13.
135. بحار الانوار، ج20، ص216.
136. مستدرک حاکم، ج2،ص32.
137.حج:25.
138.بقره:125.
139. مائده:97.
140. حج:27.
141. آل عمران:96.
142. آل عمران:97.
143.مائده:2.
144. الحاقه:12.
145.بقره:187.
146. بحار الانوار، 44، ص354.
147. صافات:102ـ101.
148. صافات: 109ـ104.
149.مائده:3.