فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

سفیانی و جامعه بین الملل

در پایان این بخش باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که: آن چه تا کنون گذشت، مانند: قیام سفیانی و حمله او به کشورهای مختلف و تصرف مناطق مختلف جهان و ...، همگی با فرهنگ و شرایط دوران گذشته تناسب دارد، اما امروزه که با تشکیل سازمان های بین المللی، قوانین جهانی تصویب شده است و تمام کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند و با تخلف کشوری از این قوانین و مقررات، فشار بین المللی او را به رعایت قوانین وادار می کند، چگونه ممکن است یک تن در کشوری قیام کندو چند کشور را به تصرف خود درآورد و جامعه جهانی در برابر او واکنش نشان ندهد؟ به سوال یاد شده پاسخ های مختلفی می توان داد، از جمله:
1. عدم واکنش جامعه جهانی، به این دلیل که به فاصله چند ماه پس از قیام سفیانی، ظهور امام مهدی (عج) رخ می دهد و پیش از آن که جامعه جهانی بتواند برای واکنش مناسب تصمیمی بگیرد و اقدامی بکند، با رخ دادن حادثه ظهور معادلات جهانی تغییر می کند.
2. روایات متعددی از آشفتگی جهان در آستانه ظهور گزارش داده اند.(279) جنگ های خانمان سوز و درگیری های خونین، کشورهای مختلف را به خود مشغول خواهد کرد و توان انسانی و نظامی کشورهای درگیر را به شدت کاهش خواهد داد. سازمان های جهانی در این فضا قدرتی برای واکنش در برابر سفیانی نخواهند داشت. امام صادق(ع) در حدیث معتبری فرموده اند:
قدام القائم موتان: موت احمر و موت ابیض حتی یذهب من کل سبعه خمسه. الموت الاحمر السیف و الموت الابیض الطاعون؛(280)
پیش از قیام قائم(عج) دو مرگ پدید خواهد آمد: مرگ سرخ و مرگ سفید، تا آن جا که از هر هفت تن، پنج تن بمیرند. منظور از مرگ سرخ، کشته شدن با شمشیر است و مراد از مرگ سفید، شیوع طاعون و وباست.
آن حضرت در روایت دیگری فرموده اند:
لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلثا الناس فقیل له: اذا ذهب ثلثا الناس فمن یبقی؟ فقال: اما ترضون ان تکونوا الثلث الباقی؟؛(281)
این امر (ظهور) رخ نخواهد داد مگر هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند. سوال شد: اگر دو سوم مردم از میان بروند چه کسی باقی می ماند؟ حضرت فرمودند: آیا دوست ندارید از یک سوم باقی مانده باشید؟
3. التزام و تعهد نسبت به قوانین بین المللی، به علت مصالحی است که به کشورهای متعهد برمی گردد. از این رو، اگر کشوری در خود توانایی سیطره بر دنیا را بیاید، هرگز دور نخواهد بود که بر تمام قوانین بین المللی و تعهدات خود پشت پا بزند.(282) نمونه بارز این واقعیت رژیم مستبد امریکاست که با حمله به عراق، تمام مقررات بین المملی را زیر پا گذاشت. بنابراین وجود روح استکباری به همراه توان نظامی می تواند هر کشوری را نسبت به قوانین بین المللی بی اعتنا کند.
4. امکان دارد که اقدامات سفیانی، ظاهری کاملا قانونی و هم آهنگ با قوانین بین المللی داشته باشد و او بر اساس موافقت نامه هایی که با کشور های مربوط امضا کرده است، برای سرکوبی جریانی خاص وارد عمل شود، چنان که این احتمال در حمله او به حجاز طرح شد.
5. شاید عدم واکنش جامعه جهانی در برابر سفیانی، به این دلیل باشد که اقدامات سفیانی، هم چون کشتار شیعیان، با اهداف و منافع کشورهای با نفوذ و اقتدار هم سو باشد و از این رو، سازمان های بین المللی نه تنها رغبتی به جلوگیری از اقدامات او نخواهد داشت، بلکه ممکن است او را تایید هم بکنند.

خسف بیدا

از مهم ترین رخدادهای مربوط به حرکت سفیانی، حادثه «خسف بیدا» است. این حادثه مربوط به یکی از لشکرهای سفیانی است که در منطقه ای به نام بیدا به صورتی اعجاز آمیز در زمین فرو می رود و از آن جا که در روایات بسیاری از حادثه به عنوان نشانه ای مستقل یاد شده است، آن را در بخشی جداگانه بررسی خواهیم کرد.

نبرد امام مهدی (عج) با سفیانی

بدون تردید از مهم ترین اهداف قیام امام مهدی (عج)، ایجاد حکومت عدل جهانی و ریشه کن کردن فساد و ستمگری است. از این رو، طبیعی است که میان آن حضرت و سپاه سفیانی که در مناطق مختلف جهان، مانند: شام، عراق، حجاز و ... حضور دارند، درگیری هایی رخ می دهد. بدین جهت، وقوع نبرد میان سپاه امام مهدی (عج) و سفیانی، بدون استناد به احادیث اثبات پذیر خواهد بود. با این حال، روایات متعددی نیز به این مطلب تصریح کرده اند.(283) از جمله امام علی(ع) در این باره فرموده اند:
اذا التقی السفیانی و المهدی للقتال، یومئذ یسمع صوت من السما: الا ان اولیا الله اصحاب فلان؛ یعنی المهدی؛(284)
چون سفیانی و مهدی (عج) برای نبرد رو در روی یکدگیر قرار گیرند، این ندا از آسمان به گوش می رسد، بدانید که یاران مهدی (عج) اولیای خدا هستند.
روایات یاد شده از درگیری سپاه امام مهدی (عج) و سفیانی در نواحی مختلف جهان گزارش داده اند. با توجه به روایاتی که از تصرف این نواحی توسط سفیانی خبر می دهد و با در نظر گرفتن هدف امام مهدی (عج) که زدودن تمامی نماد های ستمگری در سرتاسر دنیاست، چنین نبردهایی طبیعتا وجود خواهد داشت. البته پیش از اغاز این درگیریها، حضرت مهدی (عج) بر اساس رسالت الهی خود، حجت را بر سفیانی و پیروانش تمام خواهد کرد و آن ها را به پذیرش حق و فرمان برداری از خود فراخواهد خواند.(285) امام صادق (ع) در روایتی فرموده اند:
....فیدعوهم ویناشدهم حقه و یخبرهم انه مظلوم مقهور و یقول: من حاجنی فی الله فانا الولی الناس بالله....؛(286)
....امام مهدی (عج) آن ها را دعوت و حق خود را به آنان یادآوری می کند، و به آنان خبر می دهد که او مظلوم است و حقش به زور غصب شده است، و می فرماید: کسی که با من درباره خدا محاجه کند، من سزاوارترین و نزدیک ترین مردم به خدایم.... .
اما سفیانی از اطاعت آن حضرت سرپیچی می کند. حضرت مهدی (عج) نیز برای پاک کردن جهان از لوث وجود او، اقدام خواهد کرد. در برخی از روایات، پذیرش اطاعت امام از سوی سفیانی و بیعت کرده او با امام مهدی (عج) و سپس پشیمانی او از این عمل (به تحریک نزدیکان) گزارش شده است.(287) امام باقر(ع) فرموده اند:
...فیقول: اخرجوا الی ابن عمی، فیخرج علیه السفیانی فیکلمه القائم علیه السلام فیجیی السفیانی فیبایعه ثم ینصرف الی اصحابه فیقولون له: ما صنعت؟ فیقول: اسلمت و بایعت. فیقولون له: قبح الله رایک... فیستقیله فیقاتله....؛(288)
....حضرت مهدی (عج) می فرماید: پسر عمویم را نزد من بیاورید. سپس سفیانی نزد ان حضرت می آید و امام با او سخنی می گوید. سپس سفیانی با حضرت بیعت می کند و به سوی یارانش باز می گردد. از او می پرسند: چه کردی؟ می گوید: تسلیم شدم و بیعت کردم.می گویند: خداوند رایت را از حق و صواب دور گرداند!... پس او از آن حضرت می خواهد که بیعتش را از او بردارد و آن را ملغی کند. سپس با او می جنگد... .