فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حقوق بدن

«و ان لبدنك علیك حقّا؛(2783) بى شك بدن تو بر تو حقوقى دارد (كه باید آنها را ادا كنى و به آن رسیدگى نمایى).»

نكوهش ضعف در مؤمن

«المؤمن القوى خیر و احب من المؤمن الضعیف؛(2784) مؤمنى كه قوى و نیرومند باشد، در نظر من از مؤمنى كه ضعیف باشد، بهتر و دوست داشتنى تر است.»

سود و زیان رساندن به بدن

«امام رضا(علیه السلام) : كُلُّ نافِعٍ مُقوٍّ لِلجِسمِ فیهِ قُوَّةٌ لِلبَدَنِ فَحَلالٌ و كُلُّ مُضِرٍّ یَذهَبُ بِالقُوّةِ أو قاتِلٌ فَحَرامٌ؛(2785) هر چیز سودمند و نیروزا براى جسم كه موجب تقویت بدن مى شود، حلال است، و هر چیز زیان آور كه نیروى آدمى را مى گیرد، یا كشنده است، حرام است.»