فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سزاوار ناكامى كیست؟

«عن الإمام علیّ(علیه السلام) من سأل فوق قدره استحقّ الحرمان؛(2540) آن كه بیشتر از اندازه خویش بخواهد، سزاوار ناكامى است.»

استفاده از تجارب دیگران براى موفّقیت در كارها

«عن علىّ(علیه السلام) قال: كفى ما مضى مخبرا عمّا بقى و كفى عبرا لذوى الالباب ما جرّبوا؛(2541) على(علیه السلام) فرموده: كافى است كه واقعه گذشته، ما را بر معیار دیگر قضایا آگاه سازد، و كافى است كه خردمندان از تجاربى كه اندوخته اند عبرت بگیرند و آنها را سرمشق آینده خویش قرار دهند.»

بینایى با عبرت از دیگران

«عن علىّ(علیه السلام) : من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم؛(2542) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا مى شود، كسى كه بصیرت و بینائى پیدا كرد مى فهمد، و آن كس كه فهمید عالِم مى شود.»