فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شرط ترك مستحبات

«الامام الحسن(علیه السلام) : إذا أضرّت النّوافل بالفریضة فارفضوها؛(2390) امام حسن(علیه السلام) : هر گاه مستحب به واجب زیان برساند، آن را ترك كن.»

مسئولیت در برابر اعمال

«الامام علی(علیه السلام) : كن مشغولا بما انت عنه مسئول؛(2391) امام على(علیه السلام) : به چیزى مشغول باش كه مسئول آنى.»

عمل به مستحبات، یكى از پیام هاى عاشورا

«الامام الحسین(علیه السلام) : اللهم! انّك تعلم أنه لم یكن ما كان منّا تنافسا فی سلطان و لا التماسا من فضول الحطام، و لكن لنری المعالم من دینك، و نظهر الإصلاح فی بلادك، و یأمن المظلومون من عبادك، و یعمل بفرائضك و سننك و احكامك. فانّكم إن لا تنصرونا و تنصفونا، قوی الظّلمة علیكم، و عملوا فی إطفاء نور نبیّكم. و حسبنا اللَّه و علیه توكّلنا و الیه أنبنا و الیه المصیر. الامام الحسین(علیه السلام) : اللهم! انّك تعلم أنه لم یكن ما كان منّا تنافسا فی سلطان و لا التماسا من فضول الحطام، و لكن لنری المعالم من دینك، و نظهر الإصلاح فی بلادك، و یأمن المظلومون من عبادك، و یعمل بفرائضك و سننك و احكامك. فانّكم إن لا تنصرونا و تنصفونا، قوی الظّلمة علیكم، و عملوا فی إطفاء نور نبیّكم. و حسبنا اللَّه و علیه توكّلنا و الیه أنبنا و الیه المصیر؛ امام حسین(علیه السلام) : خدایا! تو مى دانى كه قصد ما رقابت براى دست یافتن به قدرت یا زیادتخواهى مال دنیا نبود، بلكه براى آن بود كه نشانه هاى دین تو را به دیگران بنمایانیم، و با قدرت دست به اصلاح سرزمینها زنیم، تا بندگان ستمدیده ات ایمن شوند، و به واجبات و مستحبات و احكام دین تو عمل شود. پس اى مردم! اگر شما به یارى ما برنخیزید و داد ما را ندهید، این ستمگران بر شما چیره خواهند گشت، و در خاموش كردن نور پیامبر (و از میان بردن احكام قرآن) خواهند كوشید. البته خدا ما را بس است، ما بر او توكّل كردیم، و به آستان او روى آوردیم، كه بازگشت همه به سوى او است.»