فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بلا همراه گناه

«كلّما احدث العباد ما لم یكونوا یعملون احدث اللَّه لهم من البلاء ما لم یكونوا یعرفون؛(2278) حضرت رضا(علیه السلام) مى فرمود: هر وقت مردم به گناه تازه اى آلوده شوند، خداوند آنها را به بلاى تازه اى دچار مینماید.»

عدم آسایش به علّت گناه

«ما كان قوم قطّ فی خفض عیش فزال عنهم الّا بذنوب اقترفوها لانّ اللَّه لیس بظلّام للعبید؛(2279) خداوند آسایش و زندگى راحت هیچ مردمى را نمى گیرد مگر به علّت گناهانى كه مرتكب شده اند. خداوند هرگز به بندگان خود ستم نمى كند.»

گناهى بدتر از گناه دیگر

«قال النّبىّ(صلى الله علیه و آله): كیف بكم اذا فسد نساؤكم و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟! فقیل له: و یكون ذلك یا رسول اللَّه؟! قال: نعم و شرّ من ذلك: كیف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهیتم عن المعروف؟! قیل یا رسول اللَّه و یكون ذلك؟! قال نعم و شرّ من ذلك: كیف بكم اذا رأیتم المعروف منكرا و المنكر معروفا؛(2280) پیامبر(صلى الله علیه و آله) به مردم فرمود: چه خواهید كرد موقعى كه زنان شما دچار فساد اخلاق شوند و جوانان شما به گناه آلوده گردند و از فریضه امر به معروف و نهى از منكر خوددارى كنند؟! عرض شد: یا رسول اللَّه! آیا چنین وضعى براى مسلمین پیش مى آید؟! فرمود: بلى و بدتر از آن. فرمود چه خواهید كرد موقعى كه مردم را به گناه امر كنید و از نیكیها نهى نمائید؟! عرض كردند: یا رسول اللَّه! آیا چنین وضعى پیشامد میكند؟! فرمود: بلى و بدتر از آن، سپس فرمود: چه خواهید كرد وقتى در نظر شما نیكیها گناه و منكر شناخته شود و منكرات و گناهان را نیك و پسندیده بدانید؟!»