فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

نابودى امید گناهكار

«من حاول امرا بمعصیة اللَّه كان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر؛(2277) كسى كه كارى را از راه گناه طلب كند، امیدش زودتر فوت مى شود.»

بلا همراه گناه

«كلّما احدث العباد ما لم یكونوا یعملون احدث اللَّه لهم من البلاء ما لم یكونوا یعرفون؛(2278) حضرت رضا(علیه السلام) مى فرمود: هر وقت مردم به گناه تازه اى آلوده شوند، خداوند آنها را به بلاى تازه اى دچار مینماید.»