فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

انتظار گشایش

«انتظار الفرج بالصّبر عبادة؛(2258) انتظار گشایش كه با صبر قرین باشد عبادت است.»

رضایت خداوند از عبادت اندك

«انتظار الفرج من اللَّه عبادة و من رضی بالقلیل من الرّزق رضی اللَّه تعالى منه بالقلیل من العمل؛(2259) انتظار گشایش از جانب خداوند عبادت است و هر كه به روزى اندك راضى باشد خداوند از او به عبادت اندك راضى مى شود.»

داستانها