فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

گذشت براىِ همیشه

معلّم: حسن! چرا دیروز اصغر را كتك زدى؟ حسن: چون هفته گذشته به من گفته بود اسب آبى. معلّم: پس چرا دیروز او را كتك زدى؟ حسن: آقا اجازه! چون تا دیروز اسب آبى ندیده بودم!

گشایش