فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

گذران عمر در علم آموزى

«عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اغد عالما او متعلّما و ایّاك ان تكون لاهیا متلذّذا؛(1931) امام باقر(علیه السلام) از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) حدیث كرده است كه فرموده: صبح كن و روزت را بگذران كه یا عالِم باشى یا علم آموز، و بپرهیز از اینكه عمرت در لذائذ غفلت زا و كامجوئیهاى زیانبخش سپرى گردد.»

ارزش سرمایه هاى اخلاقى در آخر عمر

«قال ابو عبد اللَّه(علیه السلام) : ان اجّلت فی عمرك یومین فاجعل احدهما لأدبك لتستعین به على یوم موتك؛(1932) امام صادق(علیه السلام) فرمود: اگر از عمرت فقط دو روز باقى مانده باشد، یك روزش را به فراگرفتن ادب و تربیت اختصاص بده تا روز مرگت از سرمایه هاى اخلاقى روز قبلت یارى بخواهى.»

اهمیّت تفاوت روزهاى عمر

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) انّه قال: من استوى یوماه فهو مغبون و من كان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط و من كان آخر یومیه شرّهما فهو ملعون و من لم یر الزّیادة فی نفسه فهو الى النّقصان و من كان الى النّقصان فالموت خیر له من الحیاة؛(1933) امام صادق(علیه السلام) درباره رشد مداوم شخصیّت و كمالات روزافزون انسان فرموده است: كسى كه دو روزش در بهره زندگى و رشد انسانى یكسان باشد در معامله نقد عمر مغبون است و كسى كه امروزش بهتر از دیروز باشد، شایسته است كه مورد غبطه دگران واقع شود و توفیق او را تمنّا كنند و كسى كه امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حقّ است و كسى كه نفس خود را پیوسته در كمال تازه اى نبیند و در معنویّات خویش احساس فزونى ننماید، در معرض كمبود و نقص قرار گرفته است و كسى كه در راه نقص قدم برمیدارد مرگ از زندگى براى او بهتر است.»