فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تقسیم ارث

زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو
بد، اى برادر از من و اعلا از آن تو
این طاس خالى از من و آن كوزه اى كه بود
پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو
یابوى ریسمان گسل میخ كن ز من
مهمیز كله تیز مطلا از آن تو
آن دیگ لب شكسته صابون پزى ز من
آن چمچه هریسه و حلوا از آن تو
این قوچ شاخ زن كه زند شاخ از آن من
غوغاى جنگ قوچ و تماشا از آن تو
این استر چموش لگدزن از آن من
و آن گربه مصاحب بابا از آن تو
از صحن خانه تا به لب بام از آن من
و ز بام خانه تا به ثریا از آن تو(1834)

عزادارى

آیات