فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

منتظرِ من نباشید

مرد: آقا من آگهى استخدام شما رو خوندم و اومدم خدمتتون كه بگم...
رئیس: بسیار خب مدرك لیسانس دارید؟
مرد: نخیر ندارم.
رئیس: زبان خارجه بلدید؟
مرد: نخیر بلد نیستم.
رئیس: ماشین نویسى یا كار با كامپیوتر چطور؟
مرد: نخیر با هیچكدوم آشنائى ندارم.
رئیس: پس براى چى اومدید اینجا؟
مرد: اومدم بگم من واجد شرایط نیستم بیخود منتظر من نباشید.

سكوت

آیات