فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كوشش ادیسون

ادیسون دانشمند و مخترع بزرگ مى گوید: نبوغ یعنى یك درصد الهام گرفتن و 99 درصد عرق ریختن.
او نمى فهمید كار یعنى چه؟ او روزى 16 ساعت مرتب كار مى كرد و غالباً در محل كارش روى صندلى مى خوابید.

خواهش دعا

شخصى با هیجان و اضطراب، به حضور امام صادق(علیه السلام) آمد و گفت: درباره من دعایى بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقى بدهد كه خیلى فقیر و تنگدستم.
امام: «هرگز دعا نمى كنم».
- چرا دعا نمى كنید؟
- «براى اینكه خداوند راهى براى این كار معین كرده است، خداوند امر كرده كه روزى را پى جویى كنید و طلب نمایید. اما تو مى خواهى در خانه خود بنشینى و با دعا روزى را به خانه خود بكشانى.»(1456)

بند كفش

امام صادق(علیه السلام) با بعضى از اصحاب براى تسلیت به خانه یكى از خویشاوندان مى رفتند، در بین راه بند كفش امام صادق(علیه السلام) پاره شد، به طورى كه كفش به پا بند نمى شد. امام كفش را به دست گرفت و پاى برهنه به راه افتاد.
ابن ابى یعفور كه از بزرگان صحابه آن حضرت بود فوراً كفش خویش را از پا درآورد، بند كفش را باز و دست خود را دراز كرد به طرف امام تا آن بند را بدهد به امام كه امام با كفش برود و خودش با پاى برهنه راه را طى كند.
امام با حالت خشمناك، روى خویش را از عبداللّه برگرداند و به هیچ وجه حاضر نشد آن را بپذیرد و فرمود: «اگر یك سختى براى كسى پیش آید، خود آن شخص از همه به تحمل آن سختى اولى است. معنا ندارد كه حادثه اى براى یك نفر پیش بیاید و دیگرى متحمل رنج بشود.»(1457)