فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ضایع كردن حقوق خود

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : من اطاع التّوانى ضیّع الحقوق؛(1449) على(علیه السلام) فرموده است: آن كس كه از تنبلى و سستى پیروى نماید حقوق خویش را در جمیع شئون مختلف زندگى ضایع كرده است.»

رسیدن به خوشبختى با كوشش

«عنه(علیه السلام) : هیهات من نیل السّعادة السّكون الى الهوانى و البطالة؛(1450) على(علیه السلام) فرموده است: آرمیدن در آغوش تنبلى و بطالت، دورى جستن از خوشبختى و سعادت است.»

بغض خدا به تنبل

«قال ابو جعفر(علیه السلام) : قال موسى یا ربّ اىّ عبادك ابغض الیك، قال جیفة باللّیل، بطّال بالنّهار؛(1451) امام باقر(علیه السلام) فرمود: حضرت موسى بن عمران در پیشگاه الهى عرض كرد: پروردگارا! كدام یك از بندگانت نزد تو بیشتر مورد بغض و بدبینى است؟ فرمود: آنكه شبها چون مردارى در بستر خفته و روزها را به بطالت و تنبلى میگذراند.»