فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اراده خداوند

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: سمعت أبى یحدّث عن أبیه(علیه السلام) أنّ رجلا قام إلى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین بم عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم و نقض الهمّ، لمّا أن هممت فحال بینى و بین همّى و عزمت فخالف القضاء عزمى علمت أنّ المدبّر غیری؛(154) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه فرمود: از پدرم شنیدم كه از پدرش حدیث مى كرد كه مردى در برابر امیر المؤمنین(علیه السلام) برخاست و گفت: اى امیر المؤمنین! به چه چیز پروردگارت را شناختى؟ فرمود: به برگردانیدن تصمیم و شكستن اراده. هر گاه اراده كردم او میان من و اراده ام حایل گردید، و چون تصمیم گرفتم حكم وى با تصمیم من مخالفت داشت، دانستم كه دیگرى درباره من مى اندیشد.»

تصمیم براى كار نیك

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إذا أردت شیئا من الخیر فلا تؤخّره ... الخبر؛(155) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه فرمود: هر گاه بر كار نیكى تصمیم گرفتى آن را به تأخیر میانداز.»

تفكّر قبل از عمل

«عن علىّ(علیه السلام) قال: شاور قبل ان تعزم و فكّر قبل ان تقدم؛(156) على(علیه السلام) فرموده است: قبل از تصمیم مشورت نما و پیش از اقدام در كار فكر كن.»