فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

عید فطر

عید فطر؛ عید عبادت ، عید مغفرت و عید پایان یك دوره ى فشرده ى ریاضت

روز عید فطر، عید عبادت و عید مغفرت است ؛ عید پایان یك دوره ى فشرده ى ریاضت براى مـسـلمـان مـؤمـنـى است كه مى خواهد از این ریاضت ، براى ساختن و براى تقویت روحیات و مـلكـات نـیـك در خـود اسـتـفـاده كند و در طول سال و در همه ى عمر از آن بهره گیرد. در ماه رمـضـان ، ایـن ریـاضـت الهـى و شـرعـى ، ایـن خـویـشـتندارى ، این صبر بر گرسنگى و تـشـنـگـى ، ایـن مبارزه با هواى نفس و شهوات انسانى ، موجب آن مى شود كه ملكات نیك در انـسـان تـقـویـت شـود. بـشـر در حـقـیـقـت مـجـمـوعـه اى از هـمـیـن مـلكـات و صـفـات و خصال است . آن كسانى كه صفات و خصال نفسانى و روحى آنها، صفات نیك است ، با دست پُر از این دنیا مى روند. اعمال عبادى ، تقواى الهى و بقیه ى وظایفى كه برعهده ى انسان اسـت ، در درجـه ى نـهـایـى بـراى ایـن اسـت كـه انسان بتواند خود را مجموعه اى از ملكات نورانى كند؛ خود را انسان واقعى بسازد و تشبه به خداى بزرگ پیدا كند.
انـسـانـى كـه بـه بـركـت مـاه رمـضـان ، قـدرتِ مـبـارزه با هواى نفس پیدا كرده ، دستاورد بـزرگـى را بـه دسـت آورده اسـت كـه بـایـد آن را حـفـظ كـنـد. انـسـانـى كـه از عادت به هـوسـرانـى و عادت زشت پاسخگویى مثبت به هوسها و شهوات ـ تا هرجایى كه براى او مـقـدور اسـت ـ رنـج مـى بـرد، در ماه رمضان مى تواند بر این عادت فائق آید؛ باید این را بـراى خـود حـفـظ كـند. همه ى بدبختیهاى بشر بر اثر پیروى از هواى نفس است . همه ى ظـلمـها، همه ى تزویرها، همه ى نامردمیها و بى عدالتیها، همه ى جنگهاى ظالمانه ، همه ى حكومتهاى فاسد، همه ى تسلیم شدن و ظلم پذیرى در میان ملتها، ناشى از همین پیروى از هوى هاى نفسانى و تسلیم شدن در مقابل خواهش نفس است . اگر انسان این قدرت را بیابد كـه بـر خـواهـش نفس غلبه پیدا كند، انسانِ رستگارى شده است . ماه رمضان این را در شما به وجود آورده است . عید امروز براى این است كه محاسبه اى بكنید؛ پاداشى را كه خدا در اوقات ضیافتِ خود به شما داده است ، براى خودتان نگاه دارید و رابطه ى خود را با خدا محكم كنید.
... از امـیـرالمؤمنین (علیه السّلام ) نقل شده است : ((انّما هو عید))؛ امروز عید واقعى است . ((لمن قبل اللّه صیامه و شكر قیامه ))؛ براى آن كسى كه خدا روزه و نماز و عـبـادت او را در مـاه رمـضـان قـبـول كـرده بـاشـد. ((و كـلّ یوم لا یعصى اللّه فیه فهو عید(169»؛ هر روزى كه خدا در آن معصیت نشود، آن روز عید است . عزیزان من ! بـا مـرتـكـب نـشـدن مـعصیت الهى و اجتناب از محارم الهى ، امروز را عید كنید؛ فردا را عید كنید؛ همه ى دوره ى سال را براى خود عید كنید.(170)

عید حقیقى ، توجه به اشاره ى دست پیغمبر و بر طبق آن حركت كردن است

در دعـاى قـنـوت نـماز عید فطر مى خوانیم كه : ((أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمـُسـْلِمـِینَ عِیداً ))؛ این روز را خداى متعال عید مسلمانان قرار داده است ؛ یعنى روزى كـه بـراى مسلمانان همواره خاطره انگیز است : اجتماع مردم ، آشنایى مردم با یكدیگر و نو كردن روز و روزگار و روش زندگى . در دنباله ى این جمله مى خوانیم كه : ((وَ لِمُحَمَّدٍ صـَلَوَاتـُكَ عـَلَیـْهِ وَ آلِهِ ذُخـْراً وَ شـَرَفَا وَ كَرامَتَا وَ مَزِیدا (171»؛ براى پیغمبر ذخیره ، شرف ، كرامت و مزید است ؛ مایه ى افزایش و گسترش میراث معنوى پیغمبر است . ما امت اسلامى چه زمانى مى توانیم این روز را به معناى حقیقى خود براى خودمان عید قرار بـدهـیـم و بـراى پـیـامـبر مكرممان مایه ى شرف و سربلندى بسازیم ؟ آن وقتى كه به اشاره ى دست پیغمبر توجه كنیم و بر طبق آن حركت نماییم .(172)