فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

شب قدر بهتر از هزار ماه

ماه رمضان را هم قدر بدانید و شب قدر را فوق العاده قدر بدانید. امشب ، شب قدر است . شب بیست و سوم خیلى مهم است . البته این كه شب بیست و سوم چه نسبتى با شب قدر دارد، این را چـنـد نـوع گـفـتـه اند. بعضى مى گویند كه یكى از این سه شب ، حتما شب قدر است و احتمال شب بیست و سوم بیشتر از همه است . بعد شب بیست و یكم ، و بعد شب نوزدهم . پس شب قدر، یكى از این سه شب است . از اول اذان مغرب تا اذان صبح ، شب قدر است ، با همه ى خـصـوصـیـات ؛ نزول ملائكه و سلام الهى ، استجابت دعا و توجهات و بهتر از هزار ماه بودن و اینها.
بـعـضـى معتقدند كه نه ، مجموع این سه شب ، شب قدر است ـ یعنى نوزدهم و بیست ویكم و بـیست وسوم ، مجموعا ـ منتها در هر یك از این سه شب ، نوعى تجلى لطف الهى مى شود. هر یـك از ایـن سـه شـب بـه صـورتـى ، سـفره ى فیض و ضیافت الهى براى دلهاى زنده و بـیدار است . در شب نوزدهم ، حاجات ، ارزاق و مقدرات انسان نوشته مى شود؛ در شب بیست ویكم اِبرام ، و در شب بیست وسوم امضا مى گردد. یعنى تقدیرات و مقدرات انسانى در این سـه شـب ، مـقـدر مى شود و شما مى توانید با توجه و دعا، زمینه ى تقدیرات خودتان را فراهم كنید.(157)

قدرِ لیلة القدر را باید دانست ، ساعات آن را باید مغتنم شمرد

عـلاوه بـر ایـن كه از جمله ى قرآنى ((لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (158» مـى شـود فـهـمید كه از نظر ارزشیابى و تقویم الهى ، یك شب برابر هزار ماه است . در دعـایـى كـه ایـن روزها مى خوانیم (159)، براى ماه رمضان چهار خصوصیت ذكر مى كند: یـكـى تـفـضـیل و تعظیم روزها و شبهاى این ماه است بر روزها و شبهاى ماههاى دیگر، یكى وجـوب روزه در ایـن ماه است ، یكى نزول قرآن در این ماه است ، و یكى هم وجود لیلة القدر در ایـن مـاه اسـت . یـعـنـى در ایـن دعـاى مـاءثـور، لیـلة القـدر را عـِدل نـزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان مشاهده مى كنیم . بنابراین قدر لیلة القدر را بـایـد دانـسـت ، سـاعات آن را باید مغتنم شمرد و كارى كرد كه ان شاءاللّه قلم تقدیر الهى در شبهاى قدر براى كشور عزیز و آحاد ملت ما تقدیرى آن چنان كه شایسته ى مردم مؤمن و عزیز ماست ، رقم بزند.(160)

آماده ساختن دلها با ذكر الهى براى ورود در ساحت مقدس لیلة القدر

... عزیزان من ! رابطه ى خودتان را با خدا، هرچه مى توانید مستحكم تر كنید؛ بخصوص در ایـن مـاهـهـاى مـبارك ـ ماه رجب و ماه شعبان ـ كه ماههاى دعا، استغاثه ، رابطه گرفتن با خـدا، و راز و نـیـاز كـردن بـا معشوق حقیقى هر انسان است . در این ماهها، خود را براى ورود بر سرِ سفره ى ضیافت الهى ـ در ماه رمضان ـ آماده كنید.
در مـاه رمـضـان هـم ـ در هـمـه ى روزهـا و شـبها ـ دلهایتان را هرچه مى توانید با ذكر الهى نـورانـیـتـر كـنـید، تا براى ورود در ساحت مقدس لیلة القدر آماده شوید، كه : ((لَیْلَةُ الْقـَدْرِ خـَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَّزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَاْلرُّوحُ. فِیها بِاِ ذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْر(161». شـبـى كـه فـرشـتـگـان ، زمـیـن را بـه آسـمـان مـتـصـل مـى كـنـنـد، دلهـا را نـوربـاران و مـحـیـط زنـدگـى را بـا نـور فـضـل و لطـف الهـى مـنور مى كنند. شب سِلم و سلامت معنوى ـ سَلامٌ هِیَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْر (162) ـ شـب سـلامـت دلهـا و جـانـها، شب شفاى بیماریهاى اخلاقى ، بیماریهاى معنوى ، بـیـمـاریـهـاى مـادى و بـیـمـاریهاى عمومى و اجتماعى كه امروز متاءسفانه دامان بسیارى از ملتهاى جهان ، از جمله ملتهاى مسلمان را گرفته است . سلامتى از همه ى اینها، در شب قدر ممكن و میسر است ؛ به شرطى كه با آمادگى وارد شب قدر شوید.
دعـا و تـوجـه شـما، ذكر خدا در دلهاى پاك و نورانى شما جوانان عزیز، معجزه ها و كارها مـى كند. خود را از اكنون آماده كنید. مخصوص این ایام هم نیست ؛ در تمام عمرتان رابطه ى بـا خـدا، در شـمـا صـفـا و اخـلاص را تقویت مى كند و صفا و اخلاص ، گره گشاى همه ى كارهاست .(163)