فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

شب قدر، بهترین شبهاى سال

... بـهـتـرین فرصتها ایامى از سال است كه از جمله ى آنها ماه مبارك رمضان است و در میان ماه مبارك رمضان ، شب قدر!
شـب قـدر هم در میان این سه شب (نوزده ، بیست ویك ، یا بیست وسوّم ماه رمضان ) است . طبق روایـتـى كـه مـرحـوم ((مـحـدّث قـمـى )) نـقـل مـى كـنـد، سـؤال كردند كه كدام یك از این سه شب ـ یا دو شب بیست و یكم و بیست و سوم ـ شب قدر است ؟ در جـواب فـرمودند: چقدر آسان است كه انسان ، دو شب ـ یا سه شب ـ را ملاحظه ى شب قدر كـنـد. چـه اهـمیت دارد بین سه شب مردد باشد. مگر سه شب چقدر است ؟ كسانى بوده اند كه هـمـه ى مـاه رمـضـان را از اول تـا آخـر، شـب قـدر بـه حـسـاب مـى آوردنـد و اعمال شب قدر را انجام مى دادند. قدر بدانید.(156)

شب قدر بهتر از هزار ماه

ماه رمضان را هم قدر بدانید و شب قدر را فوق العاده قدر بدانید. امشب ، شب قدر است . شب بیست و سوم خیلى مهم است . البته این كه شب بیست و سوم چه نسبتى با شب قدر دارد، این را چـنـد نـوع گـفـتـه اند. بعضى مى گویند كه یكى از این سه شب ، حتما شب قدر است و احتمال شب بیست و سوم بیشتر از همه است . بعد شب بیست و یكم ، و بعد شب نوزدهم . پس شب قدر، یكى از این سه شب است . از اول اذان مغرب تا اذان صبح ، شب قدر است ، با همه ى خـصـوصـیـات ؛ نزول ملائكه و سلام الهى ، استجابت دعا و توجهات و بهتر از هزار ماه بودن و اینها.
بـعـضـى معتقدند كه نه ، مجموع این سه شب ، شب قدر است ـ یعنى نوزدهم و بیست ویكم و بـیست وسوم ، مجموعا ـ منتها در هر یك از این سه شب ، نوعى تجلى لطف الهى مى شود. هر یـك از ایـن سـه شـب بـه صـورتـى ، سـفره ى فیض و ضیافت الهى براى دلهاى زنده و بـیدار است . در شب نوزدهم ، حاجات ، ارزاق و مقدرات انسان نوشته مى شود؛ در شب بیست ویكم اِبرام ، و در شب بیست وسوم امضا مى گردد. یعنى تقدیرات و مقدرات انسانى در این سـه شـب ، مـقـدر مى شود و شما مى توانید با توجه و دعا، زمینه ى تقدیرات خودتان را فراهم كنید.(157)

قدرِ لیلة القدر را باید دانست ، ساعات آن را باید مغتنم شمرد

عـلاوه بـر ایـن كه از جمله ى قرآنى ((لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (158» مـى شـود فـهـمید كه از نظر ارزشیابى و تقویم الهى ، یك شب برابر هزار ماه است . در دعـایـى كـه ایـن روزها مى خوانیم (159)، براى ماه رمضان چهار خصوصیت ذكر مى كند: یـكـى تـفـضـیل و تعظیم روزها و شبهاى این ماه است بر روزها و شبهاى ماههاى دیگر، یكى وجـوب روزه در ایـن ماه است ، یكى نزول قرآن در این ماه است ، و یكى هم وجود لیلة القدر در ایـن مـاه اسـت . یـعـنـى در ایـن دعـاى مـاءثـور، لیـلة القـدر را عـِدل نـزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان مشاهده مى كنیم . بنابراین قدر لیلة القدر را بـایـد دانـسـت ، سـاعات آن را باید مغتنم شمرد و كارى كرد كه ان شاءاللّه قلم تقدیر الهى در شبهاى قدر براى كشور عزیز و آحاد ملت ما تقدیرى آن چنان كه شایسته ى مردم مؤمن و عزیز ماست ، رقم بزند.(160)