فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

به بركت دعا، جامعه بانشاط و اهل حركت مى شود

مـاه رمـضـان را مـغتنم بشمارید. این روزها را با روزه دارى و این شبها را با ذكر و دعا به سـر بـبرید. فصل دعا هم ، همین ماه مبارك است . اگرچه همیشه انسان باید با رشته ى دعا به خدا متصل باشد، اما آیه ى ((و اذا ساءلك عبادى عنّى فانّى قریبٌ اجیب دعوة الدّاع اذا دعـان (144» در سـوره ى بقره ، در خلال همین آیات مباركه ى مربوط به روزه و ماه رمضان است . در وسط آیات روزه و ماه رمضان ، این آیه ى ((و اذا ساءلك عبادى عنّى فانّى قریب )) آمده ، كه همه ى انسانها و همه ى بندگان را به دعا و توجه سوق مى دهد و دعوت مى كند.
رابـطـه ى دعـا، رابـطـه ى قـلبـى شـمـا با خداست . دعا، یعنى خواستن و خدا را خواندن . خـواسـتـن ، یـعـنـى امـیـدوارى . تـا امید نداشته باشید، از خدا چیزى را درخواست نمى كنید. انسان ناامید كه چیزى طلب نمى كند. پس ، دعا یعنى امید، كه ملازم با امید به اجابت است . ایـن امـیـد بـه اجـابـت ، دلهـا را مـشـتـعـل مـى كـند و منور نگه مى دارد. به بركت دعا، جامعه بانشاط و اهل حركت مى شود.(145)

بركات عجیبى در ماه رمضان وجود دارد

مـاه رمـضـان ، مـاهـى پـربركت است و داراى ابعادى گوناگون است . معارفى كه دراین ماه راجـع بـه قرآن و دعا و ذكر و نماز و مسائل مختلف دینى براى ذهن مسلمین هست ، در همه جاى دنـیـا مـطـرح مـى شـود و مـسـلمـان در ایـن مـاه ایـن تـوفـیـق را پـیـدا مـى كـنـد كـه بـه ایـن مـسـائل ـ چـه عـمـلا و چـه اعـتـقـادا ـ بـپـردازد. بـه طـور معمول در هیچ ماه دیگرى چنین توفیقى دست نمى دهد.
بـركـات عـجـیـبـى در ایـن مـاه وجـود دارد. مـن در فـهرست مسائلى كه مناسب با این ماه است ، تـامـل مـى كـردم ، دیـدم كـه ایـن مـاه ، مـاه دعاهاى گوناگون ، با مضامین گوناگون است . بعضى از آقایانى كه این جا صحبت كردند، راجع به مضامین ادعیه ، مطالب مفید و نافعى را در طـول ایـن روزهاى گذشته بیان نمودند. اُنس با قرآن ، آشنایى با معارف قرآنى ، حفظ كردن قرآن و تكرار كردن قرآن هم كه خودش مقوله اى جداگانه و دریایى عظیم است . سایر موارد هم همین طور است . (146)

توجه به زندگى امیرالمؤمنین ، یكى از بركات ماه رمضان

یـكـى از موضوعاتى كه حقیقتا از بركات این ماه است ، توجه به زندگى امیرالمؤمنین و مـولى المـتـّقـیـن ، عـلى بـن ابـى طـالب (علیه الصّلاة والسّلام ) است . ماهیچ وقت این قدر تـوفـیـق پـیـدا نـمى كنیم كه به زندگى امیرالمؤمنین دقیق شویم و مفاهیم مختلف و ابعاد عـظـیـم ایـن زنـدگـى را مـورد مطالعه قرار دهیم . چه مردم معمولى ، چه گویندگان و چه بـخـصوص مسؤولان كشور اسلامى ـ كه امروز بیش از همه به این مطالعه و شناخت احتیاج دارند ـ این فرصت را در ماههاى دیگر كمتر به دست مى آورند. هر كس هر مسؤولیتى دارد ـ از بـالا تـا پـایـیـن ـ احـتیاج دارد كه با زندگى امیرالمؤمنین و ابعاد و ریزه كاریهاى آن آشنا شود.(147)