فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

دعاهاى ماه رمضان ، به انسان نورانیت مضاعفى مى بخشد

در ایـن سـى روز ـ یـا بـیـسـت و نه روز ـ به طور مداوم ، غیر از نمازهاى موظف پنجگانه و نوافلى كه همیشه انسان مى تواند آنها را بخواند، دعاهایى هست كه توجه به آن دعاها و خـوانـدنـشـان ، انـسان را نورانیت مضاعفى مى بخشد. این دعاها را در اختیار ما گذاشته اند. كـیـفـیـت حـرف زدن و مـنـاجـات كـردن بـا خـدا را بـه مـا یـاد داده انـد. مـعیّن كرده اند كه چه حـرفـهـایـى را مـى شود با خدا زد. بعضى از این جملات ادعیه ى ماءثوره از ائمه (علیهم السـّلام ) هـسـت كـه اگر اینها نبود، آدم نمى توانست خودش تشخیص بدهد كه مى شود با خدا با این زبان حرف زد و این طور از خدا خواست و التماس ‍ كرد.
علاوه ى بر اینها، همین نفس روزه ى ماه رمضان است كه یك زمینه روحانیت و نورانیت ، براى روزه دار مـى بـاشـد و او را بـراى كـسب فیوضات الهى ، آماده مى كند. این ، مجموعه ى ماه رمـضان ، با نماز و با وظایف مقرره ى همیشگى و با روزه و با دعاهایش است كه اگر شما به اینها توجه كنید و تلاوت قرآن را هم به آن اضافه نمایید ـ كه گفته اند ماه رمضان ، بـهـار قـرآن اسـت ـ یـك دوره ى بـازسـازى و بـازیـابـى و نجات خود از پوسیدگیها و فسادها و امثال اینها خواهد بود؛ دوره خیلى مغتنمى است .
اصـل قـضیه این است كه ما بتوانیم در ماه رمضان ، این سیر الى اللّه را بكنیم و مى شود. عـرض كـردم ، گاهى كه پس از پایان ماه رمضان ، خدمت امام (رضوان اللّه تعالى علیه ) مى رسیدم ، برایم محسوس بود كه ایشان نورانیتر شده اند و حرف زدن و نگاه و اشاره و حـركـت دسـت و اظـهـارنـظرشان ، با قبل از ماه رمضان فرق كرده است . دوره ى ماه رمضان ، بـراى یك انسان مؤمن و والا، این طورى است . آن قدر به او و به قلب و باطنش ، نورانیت مـى بـخـشد كه انسان این را در مشاهده حضورى او حس مى كند و از حرف زدنش مى فهمد كه نـورانـیـتر شده است . بندگان خدا همین طورند. ما باید از این فرصت ، خیلى استفاده كنیم .(143)

به بركت دعا، جامعه بانشاط و اهل حركت مى شود

مـاه رمـضـان را مـغتنم بشمارید. این روزها را با روزه دارى و این شبها را با ذكر و دعا به سـر بـبرید. فصل دعا هم ، همین ماه مبارك است . اگرچه همیشه انسان باید با رشته ى دعا به خدا متصل باشد، اما آیه ى ((و اذا ساءلك عبادى عنّى فانّى قریبٌ اجیب دعوة الدّاع اذا دعـان (144» در سـوره ى بقره ، در خلال همین آیات مباركه ى مربوط به روزه و ماه رمضان است . در وسط آیات روزه و ماه رمضان ، این آیه ى ((و اذا ساءلك عبادى عنّى فانّى قریب )) آمده ، كه همه ى انسانها و همه ى بندگان را به دعا و توجه سوق مى دهد و دعوت مى كند.
رابـطـه ى دعـا، رابـطـه ى قـلبـى شـمـا با خداست . دعا، یعنى خواستن و خدا را خواندن . خـواسـتـن ، یـعـنـى امـیـدوارى . تـا امید نداشته باشید، از خدا چیزى را درخواست نمى كنید. انسان ناامید كه چیزى طلب نمى كند. پس ، دعا یعنى امید، كه ملازم با امید به اجابت است . ایـن امـیـد بـه اجـابـت ، دلهـا را مـشـتـعـل مـى كـند و منور نگه مى دارد. به بركت دعا، جامعه بانشاط و اهل حركت مى شود.(145)

بركات عجیبى در ماه رمضان وجود دارد

مـاه رمـضـان ، مـاهـى پـربركت است و داراى ابعادى گوناگون است . معارفى كه دراین ماه راجـع بـه قرآن و دعا و ذكر و نماز و مسائل مختلف دینى براى ذهن مسلمین هست ، در همه جاى دنـیـا مـطـرح مـى شـود و مـسـلمـان در ایـن مـاه ایـن تـوفـیـق را پـیـدا مـى كـنـد كـه بـه ایـن مـسـائل ـ چـه عـمـلا و چـه اعـتـقـادا ـ بـپـردازد. بـه طـور معمول در هیچ ماه دیگرى چنین توفیقى دست نمى دهد.
بـركـات عـجـیـبـى در ایـن مـاه وجـود دارد. مـن در فـهرست مسائلى كه مناسب با این ماه است ، تـامـل مـى كـردم ، دیـدم كـه ایـن مـاه ، مـاه دعاهاى گوناگون ، با مضامین گوناگون است . بعضى از آقایانى كه این جا صحبت كردند، راجع به مضامین ادعیه ، مطالب مفید و نافعى را در طـول ایـن روزهاى گذشته بیان نمودند. اُنس با قرآن ، آشنایى با معارف قرآنى ، حفظ كردن قرآن و تكرار كردن قرآن هم كه خودش مقوله اى جداگانه و دریایى عظیم است . سایر موارد هم همین طور است . (146)