فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

ماه رمضان ، ماه دعا و ماه ذخیره كردن تقواست

مـاه رمـضـان ، مـاه دعـا و مـاه ذخـیـره كردن تقواست . ماهى است كه ما باید در آن ، به بركت عـبـادت و تـوجـه بـه پـروردگـار، قـوّت روحى و معنوى پیدا كنیم و با آن قوّت روحى و معنوى ، سنگلاخها را بسرعت و سهولت بپیماییم و راهها را بخوبى طى كنیم .(141)

دعاهاى ماه رمضان براى این است كه خودمان را نورانى كنیم

در ماه رمضان ، هم باید به خودمان برسیم ، هم باید به مردم برسیم . ضمنا بدانیم كه اگر به خودمان نرسیم ، به مردم هم نمى شود رسید. این دعاهاى ماه رمضان ، این روزه ى مـاه رمـضـان ، ایـن مـنـاجـاتـهـا، ایـن تـضـرعـهـا، ایـن اذكـار، ایـن نـوافـل در مـاه رمـضـان ، هـمـه بـراى ایـن اسـت كـه مـا خـودمـان را اول كمى نورانى كنیم . اگر نورانى شدیم ، آن وقت مى توانیم به دیگران هم برسیم ؛ والاّ اگـر نـورانى نشدیم ، كه نمى توانیم دیگران را نورانى كنیم . هرچه هم بگوییم ، زیادى خواهد بود، مضر خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد.(142)

دعاهاى ماه رمضان ، به انسان نورانیت مضاعفى مى بخشد

در ایـن سـى روز ـ یـا بـیـسـت و نه روز ـ به طور مداوم ، غیر از نمازهاى موظف پنجگانه و نوافلى كه همیشه انسان مى تواند آنها را بخواند، دعاهایى هست كه توجه به آن دعاها و خـوانـدنـشـان ، انـسان را نورانیت مضاعفى مى بخشد. این دعاها را در اختیار ما گذاشته اند. كـیـفـیـت حـرف زدن و مـنـاجـات كـردن بـا خـدا را بـه مـا یـاد داده انـد. مـعیّن كرده اند كه چه حـرفـهـایـى را مـى شود با خدا زد. بعضى از این جملات ادعیه ى ماءثوره از ائمه (علیهم السـّلام ) هـسـت كـه اگر اینها نبود، آدم نمى توانست خودش تشخیص بدهد كه مى شود با خدا با این زبان حرف زد و این طور از خدا خواست و التماس ‍ كرد.
علاوه ى بر اینها، همین نفس روزه ى ماه رمضان است كه یك زمینه روحانیت و نورانیت ، براى روزه دار مـى بـاشـد و او را بـراى كـسب فیوضات الهى ، آماده مى كند. این ، مجموعه ى ماه رمـضان ، با نماز و با وظایف مقرره ى همیشگى و با روزه و با دعاهایش است كه اگر شما به اینها توجه كنید و تلاوت قرآن را هم به آن اضافه نمایید ـ كه گفته اند ماه رمضان ، بـهـار قـرآن اسـت ـ یـك دوره ى بـازسـازى و بـازیـابـى و نجات خود از پوسیدگیها و فسادها و امثال اینها خواهد بود؛ دوره خیلى مغتنمى است .
اصـل قـضیه این است كه ما بتوانیم در ماه رمضان ، این سیر الى اللّه را بكنیم و مى شود. عـرض كـردم ، گاهى كه پس از پایان ماه رمضان ، خدمت امام (رضوان اللّه تعالى علیه ) مى رسیدم ، برایم محسوس بود كه ایشان نورانیتر شده اند و حرف زدن و نگاه و اشاره و حـركـت دسـت و اظـهـارنـظرشان ، با قبل از ماه رمضان فرق كرده است . دوره ى ماه رمضان ، بـراى یك انسان مؤمن و والا، این طورى است . آن قدر به او و به قلب و باطنش ، نورانیت مـى بـخـشد كه انسان این را در مشاهده حضورى او حس مى كند و از حرف زدنش مى فهمد كه نـورانـیـتر شده است . بندگان خدا همین طورند. ما باید از این فرصت ، خیلى استفاده كنیم .(143)