فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

جامعه ى اسلامى باید جامعه ى دعا و تضرع و انابه ى الى اللّه باشد

مـاه رمـضـان را از دسـت ندهید. این فرصتها را رها نكنید. فرصت بسیار مغتنمى براى دعا و تضرع است . سعى كنیم باب دعا را به روى خودمان باز نگه داریم . اگر كسى توفیق دعا پیدا كند ـ دعاى با توجه و با حال ـ باید بداند مورد لطف پروردگار قرار گرفته است ، و اجابت در مرحله ى بعد است . جامعه ى اسلامى باید جامعه ى دعا و تضرع و انابه ى الى اللّه باشد.(140)

ماه رمضان ، ماه دعا و ماه ذخیره كردن تقواست

مـاه رمـضـان ، مـاه دعـا و مـاه ذخـیـره كردن تقواست . ماهى است كه ما باید در آن ، به بركت عـبـادت و تـوجـه بـه پـروردگـار، قـوّت روحى و معنوى پیدا كنیم و با آن قوّت روحى و معنوى ، سنگلاخها را بسرعت و سهولت بپیماییم و راهها را بخوبى طى كنیم .(141)

دعاهاى ماه رمضان براى این است كه خودمان را نورانى كنیم

در ماه رمضان ، هم باید به خودمان برسیم ، هم باید به مردم برسیم . ضمنا بدانیم كه اگر به خودمان نرسیم ، به مردم هم نمى شود رسید. این دعاهاى ماه رمضان ، این روزه ى مـاه رمـضـان ، ایـن مـنـاجـاتـهـا، ایـن تـضـرعـهـا، ایـن اذكـار، ایـن نـوافـل در مـاه رمـضـان ، هـمـه بـراى ایـن اسـت كـه مـا خـودمـان را اول كمى نورانى كنیم . اگر نورانى شدیم ، آن وقت مى توانیم به دیگران هم برسیم ؛ والاّ اگـر نـورانى نشدیم ، كه نمى توانیم دیگران را نورانى كنیم . هرچه هم بگوییم ، زیادى خواهد بود، مضر خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد.(142)