فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

جامعه اى كه باتقواست ، از نعم الهى در دنیا هم برخوردار مى شود

اگـر مـلتى یا فردى داراى تقوا بود، تمام خیرات دنیا و آخرت براى او جلب خواهد شد. فـایـده ى تـقـوا، فـقـط بـراى كـسـب رضـاى پـروردگـار و نـیـل بـه بـهـشـت الهى در قیامت نیست ، فایده ى تقوا را انسان باتقوا در دنیا هم مى بیند؛ عـزت دنیوى هم به دست مى آورد و خدا علم و معرفت در امور دنیا هم به او مى دهد. جامعه اى كـه در راه تقوا حركت مى كند، فضاى زندگى آن جامعه ، فضاى سالم و محبت آمیز و همراه با تعاون و همكارى بین آحاد جامعه است .(121)

تقوا، كلید خوشبختى دنیوى و اُخروى است

تقوا، كلید خوشبختى دنیوى و اُخروى است . بشریت گمراه كه از انواع سختیها و رنجهاى شـخـصـى و اجـتـمـاعـى مـى نالد، چوب بى تقوایى و غفلت و بى توجهى و غرق شدن در مـنـجـلابـى كـه شـهواتش براى او فراهم كرده است ، مى خورد. جوامعى كه عقب افتاده اند، حـالشان معلوم است . جوامع پیشرفته ى عالم هم ، اگرچه از بعضى جهات خوشبختیهایى دارنـد كـه همان هم ناشى از هوشیارى و بیدارى در بعضى از امور زندگى است ، اما دچار خلا ها و كمبودهاى مرگبارى هستند كه نویسندگان و گویندگان و هنرمندان آنها، امروز با صد زبان آن را بیان مى كنند.(122)

تقوا، وصیت اول و آخر پیامبران است

تـقوا، وصیت اول و آخر پیامبران است . در سوره هاى مختلف قرآن مى خوانید، اولین سخنى كـه انـبـیـاى الهـى به مردم گفته اند، توصیه ى به تقوا بوده است . اگر تقوا باشد، هـدایـت الهـى هـم هـسـت و اگـر تـقـوا نـبـاشـد، هـدایـت الهـى هـم بـه صـورت كامل نصیب فرد و جامعه نمى شود. این روزه ، مقدمه ى تقواست .
خـداونـد در آیـه اى از سـوره ى حـدیـد مـى فرماید: ((یا اَیُّهَا الّْذِینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّهَ وَ آمـِنـُوا بـِرَسـُولِهِ یـُوتـِكـُم كـِفـْلَیـْنِ مـِنْ رَحـْمـَتـِهِ وَ یـَجـْعـَل لَكـُمْ نـُورا تـَمـْشـُونَ بـِهِ(123»؛ تـقـوا مـوجـب مـى شـود كـه خـداى مـتـعـال نـورى را در قـلب و زنـدگـى و راه شما قرار بدهد، تا بتوانید در پرتو آن نور حـركـت كـنـیـد و راه زنـدگـى را پـیـدا نمایید. بشر نمى تواند با سردرگمى حركت كند. بـدون شـنـاخـتـن مـقصد و هدف ، حركت انسانى میسور نیست . این نورى كه مى تواند هدف و سرمنزل و راه را به ما نشان بدهد، ناشى از تقوا و پرهیزكارى است .(124)