فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

خداى متعال ، بركات زمین و آسمان را بر مردم با تقوا مفتوح خواهد كرد

مـاه رمضان در هر سال ، قطعه اى از بهشت است كه خدا در جهنم سوزان دنیاى مادى ما، آن را وارد مـى كـنـد و بـه ما فرصت مى دهد كه خودمان را بر سرِ این سفره ى الهى در این ماه ، وارد بهشت كنیم . بعضى همان سى روز را وارد بهشت مى شوند؛ بعضى به بركت آن سى روز، هـمـه ى سـال را و بـعـضـى ، هـمـه ى عـمـر را. بـعـضـى هـم از كـنـار آن ، غـافل عبور مى كنند كه مایه ى تاءسف و خسران است . حالا براى خودشان كه هیچ ؛ هر كس كـه بـبـیـنـد ایـن مـوجـود انـسـانـى ، بـا ایـن هـمـه اسـتـعـداد و تـوانـایـى عـروج و تـكـامـل ، از چـنین سفره ى با عظمتى استفاده نكند، حق دارد كه متاءسف شود. این ، ماه رمضان است ؛ ماه ضیافت اللّه است ؛ ماه لیلة القدر است .
از بـس ایـنـهـا را تـكـرار كـرده ایـم و شـنـیـده ایم و گفته ایم ، برایمان عادى شده است . انـسانى به كمال راه پیدا مى كند كه از بین همین چیزهاى تكرارى ، حقایق را پیدا كند. علم مـادى هـم هـمین طور است . همه در مدت عمرشان دیده اند كه وقتى سیب از درخت جدا مى شود، بـه طـرف زمـین مى افتد ـ دیگر از این كار، عادیتر، چیزى در دنیا هست ؟ ـ اما یك نفر متوجه شـد كـه ایـن ، یـك پـدیـده است ـ چرا سیب پایین مى آید؟ چرا از درخت كه جدا مى شود بالا نمى رود؟ ـ آن وقت نیروى جاذبه كشف شد؛ یك باب جدید در دانش بشرى ، باز شد. همه ى این چیزهاى عادى زندگى ما از این قبیل است . قرآن را ملاحظه كنید: ((اَفَلا یَنْظُرُونَ اِلَى الاِبـِلِ كـَیـْفَ خـُلِقـَتْ(113).)) براى عربِ شترسوار چیزى عادیتر از شتر هست ؟ انسان را به آن اِبِل متوجه مى كند. ما باید به این پدیده هاى الهى كه دور و بر ماست ، توجه كنیم . یكى از آنها، همین ماه رمضان است . این ضیافت اللّه چیز كمى نیست . شنیده ایم ضـیـافـت اللّه ، مـیـهـمـانى است ، آن هم میهمانى اى كه میزبان آن ، خداى عظیم علیم كریم قدیر است كه سراسر آفرینش ، در قبضه ى قدرت اوست ؛ ((فَهِىَ بِاِرادَتِكَ دُونَ اَمْرِكَ مـُوتَمِرَه .)) این ، ضیافت الهى است ، این هم ما، كه دعوت شده ایم : ((دُعِیْتُمْ فیهِ اِلى ضـِیـافَتِ الّلهِ(114).)) از این باید استفاده كرد. استفاده از این ، به چیست ؟ بـه هـمـیـن چـیـزهـایـى كـه در اخـتـیـار مـا گـذاشـتـه انـد: هـمـیـن روزه ، هـمـیـن نـمـاز، هـمـیـن نـوافـل ، هـمـیـن دعـا، هـمین ذكر، همین توجه ، همین خشوع و همین تضرع . اگر وارد این میدان شـویـم و ـ مـا مـعـمـمـیـن ـ سـعـى كـنـیم مخاطبان خودمان را هم وارد این میدان كنیم ، این كشور تبدیل به یك منطقه ى بهشتى خواهد شد و دنیا و آخرت درست خواهد شد. كه : ((وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ الْسَّماءِ وَ الاَرْضِ(115).))
ایـنـهـا وعـده ى الهـى اسـت . ایـنـهـا مـبـالغـه و اغـراق گـویـى نـیـسـت . خـداى مـتـعـال ، بـركات زمین و آسمان را بر مردم با تقوا مفتوح خواهد كرد. تقوا هم به همین است .(116)

روزه ى باتوجه ، به وجودآورنده ى تقواست

روزه ، مـوجـب تـقـوا و بـه وجـود آورنـده ى تـقـواسـت ؛ امـا روزه ى بـاتـوجـه . در جلسات اول این مجلس ، من به روایات روزه اشاره كردم ، بعضى از آقایان دیگر هم كه به این جا آمـدنـد و افـاضـه كـردند، اشاره نمودند. روزه فقط این نیست كه انسان نخورد و نیاشامد؛ روزه یك نوع پرورش روح شماست . شما مى توانید اندامهاى روحتان را با روزه پرورش بدهید و تصفیه و پاكیزه شوید و طهارت پیدا كنید.
ایـن زكـات و انـفـاقـى هـم كه یك عبادت بزرگ محسوب مى شود، داراى جسم و روحى است . ((وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (117»؛ این زكات ، باید آن حـرص و بـخـل درونـى مـا را بـشـكـنـد و آن دلبـسـتـگـى مـا بـه مال و به زخارف دنیوى را از بین ببرد. این زكات ، زكات خوبى است .(118)

عدم توجه به روح عبادت ، تحجر را پدید مى آورد

اگـر نـمـاز و روزه بـاتـوجـه و ذكـر آگـاه گر و هشیارگر انسان ، براى ما وجود داشته باشد، آن وقت مسلمانى خواهیم بود كه روزبه روز به سمت هدفهاى اسلام پیش مى رویم . اگـر مـى بـیـنـید كه در جوامعى مسلمانانى بودند یا هستند كه به هدفهاى اسلام نزدیك نشده اند و دور شده اند، یكى از عیوب كارشان این جاست . شاید عیبهاى متعددى باشد، كه این ، یكى از آنهاست .
اگـر در حـال عبادت ، توجه نبود و روح عبادت كه همان عبودیت و انس به خدا و تسلیم در مـقـابـل اوسـت مـورد تـوجـه قرار نگرفت ، آن وقت خطرهاى گوناگونى در سر راه انسان قرار مى گیرد، كه تحجر یكى از آنهاست .
بعضى از همین خوارجى كه در این ایام اسمشان را زیاد شنیدید، آن چنان عبادت مى كردند و آیات قرآن و نماز را باحال مى خواندند، كه حتى اصحاب امیرالمؤمنین (علیه السّلام ) را تـحـت تـاءثـیـر قـرار مـى دادنـد! در هـمـان ایـام جـنـگ جـمـل ، یـكى از یاران امیرالمؤمنین عبور مى كرد، دید كه یكى از آنها عبادت مى كند و نصف شـب ، ایـن آیـات را بـا صـداى خـوشـى مـى خـوانـد: ((أَمَّنْ هـُوَ قـانـِتٌ آنـاءَ اللَّیْل (119)...))
مـنـقـلب شـد و پـیـش امـیـرالمؤمنین آمد. حتى انسانهاى هوشمند و زیرك و آگاه ـ كه اصحاب نزدیك امیرالمؤمنین (علیه السّلام ) غالبا این طور بودند ـ نیز اشتباه مى كردند.(120)