فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

روزه

روزه ، نعمت بزرگى است

یـكـى از بـزرگـتـریـن شـرایـط، هـمـیـن روزه اى اسـت كـه شـمـا مى گیرید. این ، یكى از بـزرگـتـریـن تـوفـیـقـهـاى الهـى اسـت . تـوفـیـق یـعنى چه ؟ توفیق یعنى این كه خداى مـتـعـال چـیـزى را بـراى انـسـان ، مـنـاسـب بـیـاورد. بـا واجـب كـردن روزه ، خـداى مـتـعـال زمـیـنـه ى مـنـاسـبـى را براى من و شما به وجود آورده است كه قدرى در این ماه به خـودمـان بـرسـیـم . روزه ، نـعـمـت بـزرگى است . شكم خالى است ، مبارزه ى با نفس ، تا حدودى ، در اثناى روز، از جهات مختلف وجود دارد: هرچه را دوست دارید، نمى خورید و نمى آشـامید، و بسیارى از مشتهیات نفسانى را براى خودتان به مدت چند ساعت ممنوع مى كنید. ایـن ، یـك مبارزه ى با نفس است ، مبارزه ى با هوى است و مبارزه ى با هوى ، در راءس تمام كارهاى نیك و خودسازیها قرار دارد.(82)

روزه براى خاضع كردن و مهار كردن روح بهیمیّت در آدمى است

... عزیزان من ! روزه براى خاضع كردن و مهار كردن همین روح بهیمیّت در آدمى است . نماز بـراى خـاضـع كـردن انـسـان اسـت . هـمـه ى حـركـات و سـكـنـات و عمل و سكون و اقدام و هر آنچه در اسلام است ، براى این است كه ما بر نفس ‍ خودمان تسلط پـیـدا كـنـیم . بتوانیم بر سر این فیل وحشى كه در درون و در وجود ماست ، چكش نصیحت و موعظه و ذكر و تكالیف الهى را بكوبیم و آن را رام كنیم .(83)