فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

شستشویى كن و آن گه به خرابات خرام

اگر انسان مسلمان ـ جوان و پیر، زن و مرد ـ در ماه رجب و سپس ماه شعبان ، رابطه ى خود را با خداى متعال روان و نزدیكتر كند، با آمادگى به ماه رمضان مى رسد؛ آن گاه ماه رمضان ، ضیافت الهى مى شود. انسان باید آماده شود و سپس ‍ وارد ضیافت گردد:
شستشویى كن و آن گه به خرابات خرام
انسان باید این شستشو را در ماه رجب و شعبان بكند تا بتواند در ماه رمضان بر سر سفره ى الهى وارد شود و از آن سفره متنعم گردد و فیض ببرد. اگر از ماه رمضان فیض بردیم ، آن گـاه اعـمـال و اخـلاق و نـگـرش و افكار خود ما نشان خواهد داد كه پیشرفت كرده ایم ؛ خـودمـان مـحـك زنِ خـویـش مى شویم و پیشرفت را تشخیص مى دهیم . ما این امتحانها را نمى كـنـیـم ، آن گاه بدبختیها و گرفتاریهایش را در وجود خودمان و در فضاى جامعه لمس مى كنیم . همه ـ بخصوص ‍ خانواده هاى شهیدان ـ باید ماه رجب را مغتنم بشمارند.(81)

روزه

روزه ، نعمت بزرگى است

یـكـى از بـزرگـتـریـن شـرایـط، هـمـیـن روزه اى اسـت كـه شـمـا مى گیرید. این ، یكى از بـزرگـتـریـن تـوفـیـقـهـاى الهـى اسـت . تـوفـیـق یـعنى چه ؟ توفیق یعنى این كه خداى مـتـعـال چـیـزى را بـراى انـسـان ، مـنـاسـب بـیـاورد. بـا واجـب كـردن روزه ، خـداى مـتـعـال زمـیـنـه ى مـنـاسـبـى را براى من و شما به وجود آورده است كه قدرى در این ماه به خـودمـان بـرسـیـم . روزه ، نـعـمـت بـزرگى است . شكم خالى است ، مبارزه ى با نفس ، تا حدودى ، در اثناى روز، از جهات مختلف وجود دارد: هرچه را دوست دارید، نمى خورید و نمى آشـامید، و بسیارى از مشتهیات نفسانى را براى خودتان به مدت چند ساعت ممنوع مى كنید. ایـن ، یـك مبارزه ى با نفس است ، مبارزه ى با هوى است و مبارزه ى با هوى ، در راءس تمام كارهاى نیك و خودسازیها قرار دارد.(82)