فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

ماههاى رجب و شعبان ، ماههاى آماده شدنِ دل انسان براى ماه رمضان

مـاهـهـاى رجـب و شعبان ، ماههاى آماده شدنِ دل انسان براى ماه رمضان است . از ماه شعبان چند روز بـیـشـتـر نـمـانـده اسـت . عـزیزان من ! فرزندان من ! جوانان عزیز! از همین چند روز هم اسـتـفـاده كـنـیـد. از خـداونـد بـخواهید، دلهاى باصفاى خود را متوجه خدا كنید و با او حرف بـزنـیـد. زبـان حـرف زدن بـا خـدا، زبـان مـخـصوصى نیست ؛ اما معصومین ما ـ كسانى كه پـایـگـاهـهـاى قـرب الهـى را یكى پس از دیگرى طى كردند ـ با زبانهاى خوبى با خدا حرف زدند. آنها راه سخن گفتن با خدا را به ما یاد دادند. این مناجات شعبانیه ، این دعاهاى ماه رجب و ماه شعبان ، این مضامین عالى ، این معارف رقیق و نورانى با الفاظ زیبا و معجزه گون ، وسیله اى براى دعاكردن ماست .(80)

شستشویى كن و آن گه به خرابات خرام

اگر انسان مسلمان ـ جوان و پیر، زن و مرد ـ در ماه رجب و سپس ماه شعبان ، رابطه ى خود را با خداى متعال روان و نزدیكتر كند، با آمادگى به ماه رمضان مى رسد؛ آن گاه ماه رمضان ، ضیافت الهى مى شود. انسان باید آماده شود و سپس ‍ وارد ضیافت گردد:
شستشویى كن و آن گه به خرابات خرام
انسان باید این شستشو را در ماه رجب و شعبان بكند تا بتواند در ماه رمضان بر سر سفره ى الهى وارد شود و از آن سفره متنعم گردد و فیض ببرد. اگر از ماه رمضان فیض بردیم ، آن گـاه اعـمـال و اخـلاق و نـگـرش و افكار خود ما نشان خواهد داد كه پیشرفت كرده ایم ؛ خـودمـان مـحـك زنِ خـویـش مى شویم و پیشرفت را تشخیص مى دهیم . ما این امتحانها را نمى كـنـیـم ، آن گاه بدبختیها و گرفتاریهایش را در وجود خودمان و در فضاى جامعه لمس مى كنیم . همه ـ بخصوص ‍ خانواده هاى شهیدان ـ باید ماه رجب را مغتنم بشمارند.(81)

روزه