فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

نماز، فرصت بسیار خوبى براى عروج است

البـتـه غـیـر از مـاه رمـضـان ، فـرصـتـهـاى دیـگـرى هم هست . مثلا همین نمازهاى پنجگانه ، فـرصـتـهـایـى اسـت كـه مـا مـى توانیم با استفاده از آنها، عروج كنیم ، خودمان را اصلاح نـمـایـیـم و زنـگـارهـا و پـوسیدگیها و غفلتها و بیماریهاى معنوى را از خودمان دور كنیم . نماز، فرصت بسیار خوبى است . شما اگر امتحان نكرده اید ـ كه قاعدتا امتحان كرده اید و ان شـاءاللّه عـمـل دائمـى شـمـا، هـمـیـن طـور بـاشـد ـ امـتـحـان كـنـیـد. تـوجـه كنید كه در حال نماز، اگر متوجه خودتان و كارى كه از شما سر مى زند، باشید، قطعا بعد از نماز شـمـا، بـا قـبـل از نـمـاز شـمـا مـتـفـاوت خـواهـد بـود. شـرطـش هـمـین است كه توجه كنید در حـال نـمـاز، مـشـغول چه كارى هستید. بهترش این است كه اذكار نماز را بفهمید. كار بسیار آسانى است .
نـبـایـد بـگـویـیم كه ما فارسى زبانیم و نمى توانیم عبارات عربى را بفهمیم . مجموع عـبـاراتـى كـه در نـمـاز خـوانده مى شود، از اول تا به آخر، یاد گرفتن آن براى آدمهاى مـتـوسـط، یـك سـاعت هم كار ندارد؛ خیلى آسان است . كتابهایى هم نوشته شده كه اینها را تـرجـمـه كـرده انـد. اگر به معانى توجه كنید و بفهمید كه مضمون این كلمات چیست و در آنـهـا تـدبـر كـنـیـد، البـتـه بـهـتـر اسـت . اگـر ایـن مـقـدار هـم مـمـكـن نـشـد، حـداقـل وقـتـى در حـال سـجـده ایـد، بـدانـیـد كـه بـا خـدا حـرف مـى زنـیـد؛ وقـتـى در حـال ركـوعـیـد، بـدانـیـد كـه پـروردگـار عـالم را تـعـظـیـم مـى كـنـیـد؛ وقـتـى در حـال قـرائت و ذكر هستید، بدانید كه با چه كسى حرف مى زنید. نفس همین توجه ، مهم است .(25)

كدام نماز ((مِعراجُ المُؤمِن )) است

اگـر ایـن تـوجـه حـاصـل بـشـود و یـاد خـدا در نـمـاز تـامـیـن گردد كه ((وَ لَذِكرُ اللّهِ اَكـبـَر(26» ایـن نـمـاز براى شما ((مِعراجُ المُؤمِن )) خواهد بود و شما را عـروج خـواهـد داد. عـروج ، هـمـیـن اسـت كه شما در باطن خودتان ، صفا و لطافت و نورانیت بـیـشـتـرى را بعد از نماز احساس مى كنید. عبادات مالى هم ، همین طور است . انواع عبادات ، فـرصـتـهـایـى بـراى مـا هـسـتـنـد؛ لیـكـن مـاه رمـضـان ، یـك فـرصـت اسـتـثنایى در دوران سال است .(27)

ماه رمضان ، ماه ذخیره سازى و ماه نیرو گرفتن است

مـاه رمـضـان ، مـاه ذخـیره سازى و ماه نیرو گرفتن است . ماه رمضان ، ماهى است كه آحاد مردم بـایـد خـود را بـه خـزاین غیبى و معنوى الهى برسانند و هر مقدار كه مى توانند، تغذیه كنند، خود را براى پیشرفت آماده كنند.
... بـایـد قـدر بـدانـیـد. در ایـن روزهـا و در ایـن شـبـهـا، هـمه بر سرِ سفره ى انعام الهى حاضرید. استفاده كنید.
در ایـن مـاه ، هر كار نیكى بكنید، هر سخن حقى بگویید، هر كلمه اى را به كسى كه محتاج تـعـلیـم است ، تعلیم بدهید، هر كلمه اى كه براى خدا فرا بگیرید و در راه خدا به كار شـما بیاید، هر ركعت نماز، هر آیه ى قرآن ، هر ساعت گذراندن با دهان روزه و هر اجتناب از گـنـاهـى ، بـاارزش اسـت . دروغـى نـگـویید و غیبتى نكنید، كه زمینه براى دروغ و غیبت مقتضى است . شما اجتناب و امتناع كنید.
هر عمل حسنه اى كه انجام بدهید ـ احسان ، اطعام و كمك به كسى ، احوالپرسى از مستحقى ، اقدامى براى مردم محروم ، اقدامى براى جامعه ى اسلامى ، كارى براى پیشرفت زندگى مردم ـ همه ى اینها عبادت است .
ما عبادات فردى ، عبادات اجتماعى و عبادات سیاسى داریم ؛ عبادات ناب و خالص داریم كه مربوط به نیمه شبهاست ، مال هنگام دعا و مناجات و هنگام سخن گفتن با خدا و تضرع است . هـر كـدام از ایـنـهـا یـك درجـه اسـت . هـر كـدام از ایـنـهـا، شـمـا را مـثـل پـولاد آبـدیـده مـحـكـم مـى كـنـد، ایـن جـوانـهـا را مـسـتـحـكـم مـى كـنـد، آنـهـا را خـلل نـاپـذیـر و در مـقـابـل نـفـوذ شـیـطـان ، نـفـوذ دشـمـن ، نـفـوذ عوامل فساد و در مقابل تهاجم فرهنگى ، آسیب ناپذیر مى كند.
در مـقـابـل این نیرنگهاى فرهنگى كه براى جلب دلهاى ساده ى بعضى از افراد به كار مى برند و دامهایى كه در سر راه جوانان مى گسترانند، جاذبه هایى هم هست كه كسى به جـز نـفـس خـود انـسـان نـمى گستراند! یك جا پول است ، یك جا شهوت ، یك جا مقام . یك جا لذتـى اسـت كـه خـداى متعال به آن لذت راضى نیست . این جا كسى شما را وادار نمى كند. نـفـس شـمـاسـت ، آن ، دشـمـنـتـرین دشمنان شماست ؛ ((اعدى عدوّك نفسك التى بین جنبیك .(28» انـسـان را در مـقـابل همه ى اینها نفوذناپذیر و آسیب ناپذیر مى كند. قدر این ماه را بدانید.
در روزهـاى دوران اخـتـنـاق هـم وقـتـى عـنـاصـر مـؤمـن مـى خـواسـتـنـد در مـقـابل فشار دستگاه حاكم و در مقابل وسوسه ها و اغواهاى زندگى راحت ـ كه آنها را وادار مـى كـرد مـبـارزه را كـنـار بگذارند ـ مقاومت بكنند، به روزه روى مى آوردند. عبادات خدا این گونه است . حضور در مقابل پروردگار این طور است . نماز كه مى خوانید، آرامش پیدا مى كـنـیـد.از اضـطـراب و تـلاطـم روح نـجـات پـیـدا مـى كـنـیـد. وقـتـى بـا خـداى متعال مناجات و تضرع مى كنید، جان خودتان را تصفیه و باصفا مى كنید، آلودگیها را از آن دور مـى كـنـیـد. روزه كـه مـى گـیـریـد، خـودتـان را مثل پولاد، محكم و آبدیده مى كنید. این گونه است .
آنـچـه كه به وسیله عبادات به دست ما مى آید، خیلى خیلى باارزش است ، خیلى زیاد است . بـایـد خدا را شكر كنیم كه براى ما نماز و روزه و عبادات را آورد و به ما امكان داد كه این بهره ها را براى خودمان فراهم كنیم .(29)