فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

رمضان ، فرصت عروج

مـسـاءله ى اسـاسـى در بـاب مـاه رمـضـان ، ایـن اسـت كـه بـشـر كـه در مـیـان انـواع عـوامـل و مـوجـبات غفلت از خدا و از راه او محاصره شده و انگیزه هاى گوناگون ، او را به سـمـت پایین و تنزل و سقوط مى كشاند، فرصتى پیدا كند كه در آن بتواند روح را ـ كه روح انسان و باطن بشر، به عروج و اعتلا تمایل دارد ـ به سمت عروج و اعتلا سوق دهد و بـه خـدا تـقرب جوید و به اخلاق الهى ، تخلق پیدا كند. ماه رمضان ، چنین فرصتى است .(24)

نماز، فرصت بسیار خوبى براى عروج است

البـتـه غـیـر از مـاه رمـضـان ، فـرصـتـهـاى دیـگـرى هم هست . مثلا همین نمازهاى پنجگانه ، فـرصـتـهـایـى اسـت كـه مـا مـى توانیم با استفاده از آنها، عروج كنیم ، خودمان را اصلاح نـمـایـیـم و زنـگـارهـا و پـوسیدگیها و غفلتها و بیماریهاى معنوى را از خودمان دور كنیم . نماز، فرصت بسیار خوبى است . شما اگر امتحان نكرده اید ـ كه قاعدتا امتحان كرده اید و ان شـاءاللّه عـمـل دائمـى شـمـا، هـمـیـن طـور بـاشـد ـ امـتـحـان كـنـیـد. تـوجـه كنید كه در حال نماز، اگر متوجه خودتان و كارى كه از شما سر مى زند، باشید، قطعا بعد از نماز شـمـا، بـا قـبـل از نـمـاز شـمـا مـتـفـاوت خـواهـد بـود. شـرطـش هـمـین است كه توجه كنید در حـال نـمـاز، مـشـغول چه كارى هستید. بهترش این است كه اذكار نماز را بفهمید. كار بسیار آسانى است .
نـبـایـد بـگـویـیم كه ما فارسى زبانیم و نمى توانیم عبارات عربى را بفهمیم . مجموع عـبـاراتـى كـه در نـمـاز خـوانده مى شود، از اول تا به آخر، یاد گرفتن آن براى آدمهاى مـتـوسـط، یـك سـاعت هم كار ندارد؛ خیلى آسان است . كتابهایى هم نوشته شده كه اینها را تـرجـمـه كـرده انـد. اگر به معانى توجه كنید و بفهمید كه مضمون این كلمات چیست و در آنـهـا تـدبـر كـنـیـد، البـتـه بـهـتـر اسـت . اگـر ایـن مـقـدار هـم مـمـكـن نـشـد، حـداقـل وقـتـى در حـال سـجـده ایـد، بـدانـیـد كـه بـا خـدا حـرف مـى زنـیـد؛ وقـتـى در حـال ركـوعـیـد، بـدانـیـد كـه پـروردگـار عـالم را تـعـظـیـم مـى كـنـیـد؛ وقـتـى در حـال قـرائت و ذكر هستید، بدانید كه با چه كسى حرف مى زنید. نفس همین توجه ، مهم است .(25)

كدام نماز ((مِعراجُ المُؤمِن )) است

اگـر ایـن تـوجـه حـاصـل بـشـود و یـاد خـدا در نـمـاز تـامـیـن گردد كه ((وَ لَذِكرُ اللّهِ اَكـبـَر(26» ایـن نـمـاز براى شما ((مِعراجُ المُؤمِن )) خواهد بود و شما را عـروج خـواهـد داد. عـروج ، هـمـیـن اسـت كه شما در باطن خودتان ، صفا و لطافت و نورانیت بـیـشـتـرى را بعد از نماز احساس مى كنید. عبادات مالى هم ، همین طور است . انواع عبادات ، فـرصـتـهـایـى بـراى مـا هـسـتـنـد؛ لیـكـن مـاه رمـضـان ، یـك فـرصـت اسـتـثنایى در دوران سال است .(27)