فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

تمام عبادات براى این است كه تربیت بشویم و پیش برویم

جـسـم انـسـان بـدون ورزش ، ضعیف و لاغر و بى قدرت خواهد بود. هركسى باشید، هرچه بـنـیـه ى قـوى و نیرومند داشته باشید، اگر ورزش نكردید و خوردید و خوابیدید، بدن ضـعـیف مى ماند؛ شكى در این نیست . همچنانى كه اگر ورزش نكنید، بدن شما آن رشد لازم را نـمـى كـند، زیباییهایى هم دارد كه ورزش آنها را آشكار خواهد كرد؛ بدون ورزش ‍ نمى شـود. روح شـمـا هم عینا همین طور است . بدون ورزش ، بدون تمرین و ریاضت ، ممكن نیست شما قوى بشوید.
اى بـسـا انـسـانـهـایـى هـسـتـند با جسمهاى نیرومند و زیبا، ولى با روحهایى لاغر، زشت ، نـاتـوان و ضـعیف ؛ این به درد نمى خورد. تمام عبادات براى این است كه ما ورزش كنیم ، تـربـیـت بـشـویـم و پیش برویم . البته باید عبادات را شناخت . عبادات هم جسم و روحى دارنـد. جـسـم عـبـادات ، بـه تـنـهـایـى كـافـى نـیست . نماز را كه انسان بخواند، ولى در حـال نـمـاز، تـوجـه بـه خـود ذكر نداشته باشد، ملتفت نباشد كه چه مى گوید و با چه كسى حرف مى زند، مضامین نماز را بكلى از روى غفلت ادا بكند، این نماز، نماز بى فایده اى است .
البـتـه كـسـانـى كـه عـربـى نـخـوانـده انـد و مـعـنـاى ایـن جـمـلات را نمى دانند، اگر در حـال نـماز، همین اندازه توجه پیدا كنند كه با خدا حرف مى زنند و به یاد خدا باشند، این هم بهره ى خوبى است ؛ ولى سعى كنید كه معناى نماز را بدانید. یاد گرفتن معناى نماز، كـار خـیـلى آسانى است . خیلى زود مى توانید ترجمه این چند جمله را یاد بگیرید. نماز را بـا تـوجـه بـه مـعـناى آن بخوانید. این نماز است كه ((قربان كلّ تقى (22» خواهد بود. نماز، نزدیك كننده ى انسان به خداست ، اما نزدیك كننده انسان باتقوا.(23)

فرصتهاى عروج و اعتلاى روح انسان

رمضان ، فرصت عروج

مـسـاءله ى اسـاسـى در بـاب مـاه رمـضـان ، ایـن اسـت كـه بـشـر كـه در مـیـان انـواع عـوامـل و مـوجـبات غفلت از خدا و از راه او محاصره شده و انگیزه هاى گوناگون ، او را به سـمـت پایین و تنزل و سقوط مى كشاند، فرصتى پیدا كند كه در آن بتواند روح را ـ كه روح انسان و باطن بشر، به عروج و اعتلا تمایل دارد ـ به سمت عروج و اعتلا سوق دهد و بـه خـدا تـقرب جوید و به اخلاق الهى ، تخلق پیدا كند. ماه رمضان ، چنین فرصتى است .(24)