فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

تبلیغ اسلام یكى از وظایف فضلا، طلاب و روحانیون در ماه رمضان

مـن بـه شـما برادران عزیز و آقایان محترم عرض مى كنم كه ماه رمضان در پیش است . این مـاه رمضان و ماه رمضانها و ایام مُعد براى تبلیغ را خیلى باید قدر بدانیم . در این ایام ، مـردم آمـاده انـد. البـته رسانه ها ـ رادیو، تلویزیون و روزنامه ها ـ در خدمت تبلیغ اسلام هستند و تبلیغ مى كنند؛ اما سنت منبر ما، یعنى نشستن جلوِ مستمع و چهره به چهره با او حرف زدن یـك چـیـز اسـتـثـنایى است ؛ این را از دست ندهید. این ، چیز خیلى با عظمت و با ارزش و مهمى است .

ماه رمضان بهترین فرصتِ آگاهى بخشى سیاسى و اجتماعى

در مساجد و منابر، در مجالس قرآن و در همه ى اجتماعات دینى كه مردم دارند، باید مردم را انـذار كـنـیم . بحمداللّه حركت آگاهى بخشىِ سیاسى و اجتماعى و دید وسیعِ سیاسى به مـردم دادن ، از پـیـش از انقلاب شروع شد، امروز هم هست و ادامه دارد و ادامه خواهد داشت . در كـنـار ایـن آگـاهـى بـخـشـى ، بـایـد روح معنویت را در مردم بیدار كرد. براى این كار، ماه رمضان بهترین فرصت است .(9)

بى اعتنایى عملى به زخارف دنیا، عامل اصلى نفوذ كلام یك روحانى

البـتـه بـرادران عـزیـز! از خـودمـان هـم بـایـد شـروع كـنـیـم . مـردم بـه عـمـل مـا نـگـاه مـى كـنند. روحانى ، آن وقتى سخن نافذ خواهد داشت كه عملا نشان بدهد به زخارف دنیا بى اعتناست و آن حرصى كه بر دلهاى دنیاداران و دنیامداران حاكم است ، بر او حـاكـم نـیست . این را باید به مردم نشان بدهیم . روحانیت ، در سایه ى پارسایى بود كـه ایـن حـیـثیت و آبرو را پیدا كرد. این پارسایى و بى اعتنایى به دنیا و به زخارف ، باید حفظ شود.
البـتـه بـى اعـتـنـایـى ، بـا بـرخـوردارى در حـد مـتـوسـط، مـنـافـاتـى نـدارد. دنبال دنیا دویدن ، هر چیزى را كه از جلوه هاى زندگى مرفه و راحت و خوب و اشرافى و مـتـجـمـلانـه اسـت ، خـواسـتـن و بـه دنـبـال آن بـودن و بـراى آن تـلاش كـردن ـ كـه اهـل دنـیـا، لحـظـه بـه لحـظـه عـمـرشـان در دنـبـال ایـن چـیـزهـاسـت ـ دون شـاءن اهل علم و روحانى است . مردم باید این را از ما ببینند و احساس كنند.
خـلاصه ى عرایض من به برادران عزیز این است كه با بیان معارف حَقه ى الهیه براى مـردم و انـذار آنـهـا، ایـن مـاه رمـضـان را آبـاد كـنـیـد. مـردم را بـه تـقـوا و بـه عـمـل و به خداترسى سوق دهید. قیامت و عذاب الهى را براى مردم بیان كنید. روایاتى را كه در این باب هست ، براى مردم بخوانید. دلهاى مردم را با خدا آشنا و ماءنوس كنید. جهاد و مـبـارزه و اسـتـقـامـت و سـازنـدگـى كـشـور و دنـیـا و آخـرت ، در سـایـه ى اتصال به خدا و آشنایىِ دلها با او امكان پذیر است .(10)