فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

خطر زمین‌گیری انقلاب اسلامی

نگرانی از آن‌جا است که انقلاب اسلامی در آغاز کار خود زمین‌گیر آرزوهای کهنه‌ی دوران گذشته گردد و از تحرک لازم باز ماند در حالی‌که این انقلاب نو پا هنوز در حال تکوین مقدمات خود می‌باشد و میان آغاز آن تا رسیدن به اهدافش حتماً حدود دویست سال زمان نیاز دارد تا هرچیزی تعریف خود را پیدا کند.
ما هنوز نمی‌دانیم تفاوت برخورد با آن کسی که انقلاب را نپذیرفته ولی معاند نیست، با آن کسی که معاند است چگونه باید باشد.
ما هنوز نمی‌دانیم تفاوت برخورد با جریان‌هایی که انقلاب را قبول دارند ولی از خطرکردن می‌گریزند، با جریان‌هایی که خطرکردن را جهت تحقق اهداف انقلاب پذیرفته‌اند، چگونه باید باشد.
ما هنوز نمی‌دانیم با خودمان چگونه رفتار کنیم که حرمت اهل ایمان حفظ شود. ما هنوز نظام اداری خود را بر اساس جنبه‌ی قدسی انسان‌های جامعه تنظیم نکرده‌ایم.
ما هنوز تئوری صحیحی نسبت به تبیین جایگاه انقلاب اسلامی تنظیم نکرده‌ایم که بتواند عقل بشر امروز را مخاطب قرار دهد؛
و هزاران هزار کارهای مانده‌ای که ما هنوز با آن روبه‌رو نشده‌ایم تا تصوری از آن‌ها داشته باشیم و این است آن خطری که انقلاب اسلامی را در آغاز کارِ خود زمین‌گیر آرزوهای کهنه می‌کند و از تکوین خود در مسیری که حدود دویست‌سال فرصت نیاز دارد، باز می‌دارد. آیا نباید متوجه این امر بود؟

مواظب باش عقب نمانی

وقتی که در متن انقلاب اسلامی انسان‌هایی متولد شدند که زندگی را تنها ماندن و خوردن نمی‌دانند باید از خود پرسید در آینده، ‌یک کشور بزرگ با چنین انسان‌هایی چگونه باید باشد؟ اسلحه و رفاه برای کسانی ساخته می‌شود که ماندن و خوردن را زندگی پنداشته‌اند. برای مردانی که ماوراء خوردن و ماندن، ظهور کرده‌اند آینده نمی‌تواند ادامه‌ی وضع موجود باشد و تدبیرهای پیمان‌کارگونه برای ایجاد حُسن تفاهم‌های رنگ و رو رفته نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. این‌انسان‌ها کسانی نیستند که فرهنگ غربی بتواند آن‌ها را فریب داده و عادت کرده باشد تا بی‌معنایی زندگی را تحمل نمایند. این‌ها بنا دارند از طریق انقلاب اسلامی به زندگی معنای دیگری ببخشند تا دیگر سایه‌ی سیاه بیکاری مردان و بی‌ثمری دختران و حرص ثروتمندشدن بر روح جامعه غالب نباشد. این اراده‌ای است که متولد شده و هر روز بیش از پیش جای خود را در این تاریخ باز می‌کند. مواظب باش عقب نمانی و مواظب باش با حُسن تفاهمی رنگ و رو رفته و غیر جهادی و انقلابی با این انسان‌ها رفتار نکنی.

تغییر مفهوم نظام بین‌المللی

سیاست‌مداران واژگون که موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی را نمی‌شناسند، بخواهند و یا نخواهند خود را به حوادثی می‌سپارند که فرهنگ غربی ساخته و پرداخته و لذا آن امر بزرگی که باید با انقلاب اسلامی به وقوع بپیوندد، واقع نمی‌شود و از این جهت بی‌اعتباری ما ادامه می‌یابد مگر آن‌که تولدی دیگر صورت گیرد و آداب و سنن دیگری به میدان آید و جهان در پرتو انقلاب اسلامی شکل تازه‌ای به خود بگیرد، بدان شکل که ماوراء نهادهای بین‌المللی اراده‌ی خود را به صحنه آورده و تصمیم بگیریم و کاری کنیم تا ملت‌ها و دولت‌ها روحاً به جای دیگری نظر کنند و در نتیجه مفهوم نظام بین‌المللی که امروز چیزی جز آنارشی‌گری نیست، تغییر کند. این آن روحی است که انقلاب اسلامی آرام‌آرام بر کالبد نظام بین‌المللی خواهد دمید.