فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

استقبال از خطر

خطر همیشه هست و خواهد بود، انقلابی که بنا دارد بشریت را از ظلماتی سخت عمیق و همه‌گیر برهاند، بدون خطر جلو نمی‌رود، ولی اگر مقدرات الهی را در این مسیر مدّ نظر قرار دهیم با چشمانی باز از خطر استقبال می‌کنیم و جرأت لازم را از خود نشان خواهیم داد، زیرا چشم بر آینده‌ای داریم که به اراده‌ی الهی در افق تاریخ طلوع کرده است.

بزرگ‌ترین وظیفه‌ی ما

به‌دست‌گرفتن زمام امور اجرایی مردم توسط دولت‌ها با نظر به اهداف انقلاب اسلامی، با هر سلیقه‌ای که باشند خطرناک نیست، خطر در آن روحیه‌هایی است که نمی‌توانند جایگاه دولت‌های مختلف را نسبت به آرمان‌های جهانی انقلاب اسلامی تحلیل کنند و این خطر ریشه در سال‌هایی دارد که انقلاب را یک واقعه دانستیم و خواستیم با کنارزدن رقیب، انقلاب را تصاحب کنیم و یا با پیروزی رقیبِ سیاسی خود گمان کردیم شکست خوردیم و در هر حال نفهمیدیم در چه آستانه‌ای از تاریخ قرار داریم و باید خود را برای مواجهه با چه مسائلی آماده کنیم. بزرگ‌ترین وظیفه‌ی ما آن است که بدانیم در چه آستانه‌ای از تاریخ قرار داریم و این که انقلاب اسلامی آمده است تا نسبت بشر امروز را با خدا و با خود بازخوانی کند.

شیعه یعنی راه‌کارِ زندگی

باید متوجه باشیم شیعه امروز یک گروه اقلیت نیست که بخواهد برای حفظ هویت خود سایرین را نفی کند. شیعه امروز یعنی راه‌کار زندگی در جهانی که عزم دارد از مدرنیته عبور کند. با توجه به این امر به جای تأکید بر حاکمیت تشیع و متهم‌شدن به نگاه فرقه‌ای، باید روحی را در جهانِ بی‌روحِ امروز دمید که تشیع متذکر آن روح است و جهان را از بحران سطحی‌نگری به حضوری متعالی‌تر در عالم دعوت می‌کند تا بیش از پیش به اهمیت زندگی پی ببرد و از عالم خیال به واقعیات هستی نظر کند.