فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

پرورشی که باید آغاز شود

ما برای حضور در آینده‌ی انقلاب به پرورشی نیاز داریم که جایگاه افراد و افکار و جریان‌ها را در تمدن اسلامی تعیین می‌کند و نه در تاریخی محدود و در جزیره‌ای جدا از همه‌ی ملت‌ها. عادات و ملکاتی که قبلاً با آن زندگی می‌کردیم برای ادامه‌ی کار کافی نیست، شخصیت‌هایی را باید مدّ نظر آورد که آن‌ها از یک طرف بر نفس خود مسلط‌اند و تحمل رقبای خود را دارند و تنها ایده‌های ایمانی را مدّ نظر قرار می‌دهند و از طرف دیگر به وسعت حضور انقلاب اسلامی در آینده‌ی جهان فکر می‌کنند. آن کسی‌که این حرف‌ها را با برنامه‌های سفارشی و رسمی یکی می‌گیرد ابداً متوجه سخن ما نیست و هنوز متوجه پرورشی که باید آغاز کند، نشده است. ابتدا باید جایگاه تاریخی و قدسی انقلاب را بفهمند تا سجیه و خصلتی را که برای ادامه‌ی انقلاب نیاز داریم در خود بپرورانند. باید دورتر از امروز را دید تا در امروز به درستی تصمیم بگیریم و عمل کنیم. این است راه عبور از بلای اکنون‌زدگی.

انتقادی که واجب است

کسی که متوجه چگونگی حضور انقلاب اسلامی در این تاریخ شده و می‌داند ریشه‌های الهی آن چه اندازه محکم و اساسی است، باید به وظیفه‌ی خود که انتقاد به اموری است که با اهداف انقلاب همخوانی ندارند، عمل کند تا از آنچه باید از طریق این انقلاب واقع شود غفلت نگردد و بدانیم ما باید در مسیر به فعلیت رساندن اهداف انقلاب پیش برویم، چه بعضی‌ها بخواهند و چه نخواهند ولی بدون آن‌که سر جنگ با کسی داشته باشیم، میدانی که در پیش داریم را خالی نمی‌کنیم.

استقبال از خطر

خطر همیشه هست و خواهد بود، انقلابی که بنا دارد بشریت را از ظلماتی سخت عمیق و همه‌گیر برهاند، بدون خطر جلو نمی‌رود، ولی اگر مقدرات الهی را در این مسیر مدّ نظر قرار دهیم با چشمانی باز از خطر استقبال می‌کنیم و جرأت لازم را از خود نشان خواهیم داد، زیرا چشم بر آینده‌ای داریم که به اراده‌ی الهی در افق تاریخ طلوع کرده است.