فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و حسن الاجابة

فرمود:

کما أوجبت لأولیائک العارفین بحقهم

یعنی برای من چنین مراتبی را مهیا نما و آن را همیشگی و دائمی کن. چنان که برای اولیاء خویش که حقوق محمد و آل محمد (علیهم السلام) را شناساندی، و لذا ایشان جان ها و اموال و همه دارایی های خود را فدا کردند. آن اولیاء عبارتند از امیرالمومنین و فرزندانش (علیهم السلام).
فرمود:

الموجبین طاعتهم، و الراغبین فی زیارتهم، المتقربین الیک و الیهم

همه این ها فروع معرفت حق ایشان و لوازم اعتراف به ولایت ایشان است، این بیان تفصیلی حال عارفین به حق ایشان است.
فرمود: