فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و مکننی فی دولتکم، و أحیانی فی رجعتکم، و ملکنی فی أیامکم

شرح این فقره ها در فقره و یکر فی رجعتکم و تملیک فی دولته بیان شد.

در معنای شکر

و فرمود:
و شکر سعیی لکم
حقیقت شکر این است که عبد بفهمد که همه دارایی های او از قبیل جان و مال و همه صفاتش از آن خدای جهانیان است که شریکی ندرد. چه این که خدا درباره حضرت نوح (علیه السلام) فرمود: انه کان عبدا شکورا(1674) قمی(1675) به اسنادش از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که حضرت نوح (علیه السلام) هنگامی که شب می کرد و یا صبح می شد می فرمود: أمسیت أشهد أنه ما أمسی بی من نعمة فی دین أو دنیا فانها من الله وحده لا شریک له له الحمد علی بها کثیرا و الشکر کثیرا یعنی: من شب را با این شهادت شروع می کنم که هر نعمتی در این شب در دین و دنیا دارم از ناحیه خدای بدون شریک است. خداوند از این توفیق بر گردن من ستایش های فراوان و سپاس های فراوان دارد.
در کافی(1676) و عیاشی(1677) از آن حضرت روایت شده که از آن حضرت پرسیدند: مراد از آیه شریفه انه کان عبدا شکورا درباره نوح چیست؟ فرمود: مراد سخنانی است که آنها را بسیار می گفت.
پرسید: آن سخنان چه بود؟
فرمود: هنگامی که صبح می شد می فرمود: أصبحت أشهدک أنه ما أصبح بی من نعمة فی دین أو دنیا فانه منک، وحدک لا شریک لک، و لک الشکر هنگامی که صبح می شد سه بار می گفت. و هنگامی که شب می کرد نیز سه بار می فرمود.
همین روایت با اندک اختلافی در دعا در فقیه(1678) و علل(1679) و عیاشی(1680) نقل شده است.
هنگامی که حقیقت شکر بنده را دانستید و فهمیدید که مراد از آن فهمیدن حقیقت عبودیت است و مال و جان و همه اضافات وی از آن پروردگار جهانیان است که بدون شریک می باشد، پس شکر خدا عبارت از این است که همه نعمت های ظاهری و باطنی و همه چیزهایی را که از قبیل جان و مال و متعلقاتش در مسیر خدا و طاعت او خرج کرده از آن خداوند بداند و بفهمد که خدا همه را از طرف خود داده و خودش خرج کرده ولی برای بنده آنها را حساب می کند و به او پاداش می دهد، همین مفاد گفتار حضرت امام سید الساجدین (علیه السلام) در دعای شکر بود که قبلا در فقره فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک و نیز در دعای او حمزه و شکرک قبل عملی آمده است.
فرمود:

و غفر ذنبی بشفاعتکم

قبلا حقیقت شفاعت در فقره و رزقنی شفاعتکم و در فقره و کنتم شفعائی آمده است.