فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و لا موثر علیکم

ایثار به معنای ترجیح دادن و اختیار است، یعنی چون کسی نمی تواند بدیل و همتای شما شود، پس وجود کسی که رجحانی ندارد و با شما همتا نمی باشد از بین رونده و زائل شدنی است، چگونه آنها را بر شما ترجیح دهم؟
فرمود:

و لا منحرف عنکم

و از شما منحرف نمی شوم. چه این که انحراف موجب خسران در دنیا و آخرت می شود، چنان که از ابتدا تا کنون بیان شده است.
فرمود:

و لا زاهد فی قربکم

زهد به معنای ترک با خود نگهداری است و ضد رغبت می باشد. چگونه من در خانه های شما خود را نگه داشته باشم در حالی که همه خیرات در خانه های شماست. چه این که شما معدن رحمت هستید.
فرمود: