فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

سلام ولی غیر راغب عنکم

ولی به معنای حبیب است. رغب اگر با عن متعدی شود به معنای روی گردانی است.
فرمود:

و لا مستبدل لکم

چه این که هیچ کس نمی تواند با شما برابری کند تا شما را با آن عوض کند.
فرمود:

و لا موثر علیکم

ایثار به معنای ترجیح دادن و اختیار است، یعنی چون کسی نمی تواند بدیل و همتای شما شود، پس وجود کسی که رجحانی ندارد و با شما همتا نمی باشد از بین رونده و زائل شدنی است، چگونه آنها را بر شما ترجیح دهم؟
فرمود: