فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و رحمة الله و برکاته علیکم أهل البیت انه حمید مجید

ظاهر این است که از آیه شریفه: قالت یا ویلتا أألد و أنا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشی ء عجیب قالوا أتعجبین من أمر الله رحمة الله و برکاته علیکم أهل البیت أنه حمید مجید(1669) یعنی: ساره گفت: وای بر من، آیا من که زنی پیرم می توانم فرزند آورم؟ و این شوهرم مردی پیر است، این چیزی شگفت آور است، گفتند: آیا از امر خدا شگفتی می کنی و رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت باد! خداوند ستوده و مجید است. این آیه درباره حضرت ابراهیم (علیه السلام) و همسرش که زمان بشارت به ولایت اسحق و از پس وی یعقوب نازل شده است. این جمله استینافیه است. یعنی چگونه زائر شما خسته و یا ناخوش آیند و فراری باشد در رحمت و برکات خدا بدون هیچ توقفی بر شما فرود می آید. و از زمانی که در صلب آدم قرار گرفته اید تا به صلب حضرت ابراهیم (علیه السلام) قرار بگیرید و تا از دنیا بروید، پیوسته مورد رحمت و مبارکی خدا بوده و همیشه رحمت و برکت بر شما و قبور شما و زائران شما تا روز قیامت فرود آمده و می آید. پس این که فرمود: انه حمید مجید خواست علت نزول رحمت را بیان کند، به این که چون خدای - تعالی - مجمع همه خوبی هاست و چندان بلند است به طوری که امکان ندارد که چیزی به آن برسد، چنین خدایی شما را مجاری و مظاهر صفات خویش قرار داده. بنابراین چگونه امکان دارد رحمت و برکات از شما بریده شود.
فرمود:

سلام ولی غیر راغب عنکم

ولی به معنای حبیب است. رغب اگر با عن متعدی شود به معنای روی گردانی است.
فرمود:

و لا مستبدل لکم

چه این که هیچ کس نمی تواند با شما برابری کند تا شما را با آن عوض کند.
فرمود: