فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

لا سئم

سئم بر وزن خشن صفت مشبهه است از سئمت من الشی ء از باب ضرب به معنای خسته شدم می باشد.
فرمود:

و لا قال

قال اسم فاعل از قلی یقلی به معنای کینه ورزید.
فرمود:

و لا مال

مال اسم فاعل از ملا یملو یعنی: تند حرکت کند و یا بدود.
پس مراد از السلام علیکم به معنای وداع است نه این که به معنای تحیت باشد که شرح آن در ابتدای زیارت آمده است. و این سخن همان گونه که برای تحیت وضع شده برای وداع نیز وضع شده است. پس مراد از آن انشاء وداع با این گفتار است. و لذا آن را مقید به سلام مودع کرده تا تاکید السلام علیکم نماید. پس السلام علیکم به معنای این است که من بر شما درود می فرستم نه این که از شما خسته شده و یا بدم آمده باشد و نیز به معنای این نیست که بر فراق شما خشنود باشم تا با سرعت و یا دویدن از شما دور گردم.
پس حقیقت وداع در عرف اظهار کراهت فراق است و این که وداع کننده دوست دارد که از وی جدا نشود، چنان که در زمان ما متعارف است.
شاهد آن که در بسیاری از زیارت های دیگر آمده که بعد از سلام فرمود: استودعک الله یعنی آن را ودیعه به نزد خدا قرار می دهد، یعنی همان طور که شؤون باطنه ای که شما در نزد خدا دارید محفوظ و مصون است، من شرافت ظاهری شما را که عبارت از بزرگداشت مشاهد مشرفه و تمایل مردم به زیارت شما و با شکوه کردن قبور شما و مزین کردن ولایت و به خاک مالیدن بینی دشمنان شماست که با مسافرت به قبور شما انجام می پذیرد تا دلهای مردم به شما میل پیدا کند را به خدا می سپارم.
فرمود: