فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

فقل السلام علیکم سلام مودع

وداع به فتح به معنای ترک است.
قمی(1666) از امام باقر (علیه السلام) درباره ما ودعک ربک روایت کرد که فرمود: چنان بود که جبرئیل مدتی خدمت پیامبر نازل نشد، و این بعد از نزول اولین سوره قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق(1667) بود که جبرئیل نیامد، خدیجه گفت: شاید پروردگارت تو را رها کرده و جبرئیل را به سوی تو نمی فرستد. خدای - تعالی - آیه ما ودعک ربک و ما قلی(1668) را فرستاد، پس حقیقت وداع به معنای ترک است. و لذا قید و لاسئم را آورد و فرمود:

لا سئم

سئم بر وزن خشن صفت مشبهه است از سئمت من الشی ء از باب ضرب به معنای خسته شدم می باشد.
فرمود:

و لا قال

قال اسم فاعل از قلی یقلی به معنای کینه ورزید.
فرمود: