فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در زیارت وداع

فرمود:
فاذا اردت الانصراف
مراد از انصراف بیرون آمدن از حرم شریف است، زیرا بیرون رفتن از آن شهر و وداع آن زیارت ویژه به خود را دارد، مجلسی آن را نقل نموده است. اگر این زیارت را بخواند برای وداع نیز کافی است.
غیر از اندکی از زیارت ها بقیه آنها وداعی مخصوص دارند، چنان که اهل تحقیق می دانند.
فرمود:

فقل السلام علیکم سلام مودع

وداع به فتح به معنای ترک است.
قمی(1666) از امام باقر (علیه السلام) درباره ما ودعک ربک روایت کرد که فرمود: چنان بود که جبرئیل مدتی خدمت پیامبر نازل نشد، و این بعد از نزول اولین سوره قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق(1667) بود که جبرئیل نیامد، خدیجه گفت: شاید پروردگارت تو را رها کرده و جبرئیل را به سوی تو نمی فرستد. خدای - تعالی - آیه ما ودعک ربک و ما قلی(1668) را فرستاد، پس حقیقت وداع به معنای ترک است. و لذا قید و لاسئم را آورد و فرمود:

لا سئم

سئم بر وزن خشن صفت مشبهه است از سئمت من الشی ء از باب ضرب به معنای خسته شدم می باشد.
فرمود: