فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و فعلکم الخیر

در فقره و دعائم الاخیار بیان شد که خیر کسی است که عملش شایسته باشد، پس مراد از این که همه اعمال شما مظاهر شؤون اسم الله است که اصل همه خیرات است، پس فعل شما تصدیق کننده گفتار شما در سفارش به مردم است.
و فرمود:

و عادتکم الاحسان

عادت انجام دادن مکرر یک چیز به طوری که سجیه و طبیعت شخص گردد. و مراد از احسان همان است که در حدیث نبوی آمد، فرمود: الاحسان أن تعبد الله کأنک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک؛ یعنی: احسان این است که خداوند را به گونه ای بپرستی که گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی، خداوند تو را می بیند. پس مراد این است که شما چندان یاد خدا کردید که هرگز در هیچ حرکت و سکون از او غافل نمی شوید. پس آرامش شما بعد از حرمت بازگشت به طاعت است و شما خداوند را در این حرکت به سکون می بینید، چنان که حرکت شما بعد از آرامش بازگشت به طاعت است و خداوند را در این حالت نیز می بینید، پس عادت شما احسان است.
و فرمود:

و سجیتکم الکرم

سجیه به معنای طبیعت است، و معنای کرم را چند سطر پیش بیان کردیم، مراد از این جمله این است که شما ذاتا دارای صفات و کمالات هستید، نه این که با زحمت به آنها رسیده باشید.