فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و وصیتکم التقوی

حقیقت تقوی را در و اعلام التقی بیان کردیم، و مراد از آن صیانت و حفظ و حراست اسم الله است. تا این که وارد در حزب دشمنان خدا نگردد، و راه آن ترک استقلال در همه مراتب وجود توست، پس مراد این است که آنچه شما وصیت و سفارش کرده اید رفتن به سوی اله الالهه از راه اسم الله مکنون در همه نفوس است و سفارش شما نرفتن از راه طاغوت است.
فرمود:

و فعلکم الخیر

در فقره و دعائم الاخیار بیان شد که خیر کسی است که عملش شایسته باشد، پس مراد از این که همه اعمال شما مظاهر شؤون اسم الله است که اصل همه خیرات است، پس فعل شما تصدیق کننده گفتار شما در سفارش به مردم است.
و فرمود:

و عادتکم الاحسان

عادت انجام دادن مکرر یک چیز به طوری که سجیه و طبیعت شخص گردد. و مراد از احسان همان است که در حدیث نبوی آمد، فرمود: الاحسان أن تعبد الله کأنک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک؛ یعنی: احسان این است که خداوند را به گونه ای بپرستی که گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی، خداوند تو را می بیند. پس مراد این است که شما چندان یاد خدا کردید که هرگز در هیچ حرکت و سکون از او غافل نمی شوید. پس آرامش شما بعد از حرمت بازگشت به طاعت است و شما خداوند را در این حرکت به سکون می بینید، چنان که حرکت شما بعد از آرامش بازگشت به طاعت است و خداوند را در این حالت نیز می بینید، پس عادت شما احسان است.
و فرمود: