فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

کلامکم نور و أمرکم رشد

هر سخی که درباره دین و یا دنیا از شما صادر شده نوری است که مردم را به راه سودمند راهنمایی می کند و مهالک دینی و دنیوی را آشکار می سازد.
مراد از رشد استقامت بر راه حق با استواری در آن است. و مراد از آن در اینجا معنای آلی رشد است، یعنی آنچه شما بدان فرمان دادید علاوه بر این که باعث استقامت در مسیر حق می شود، باعث هدایت به مرتبه بالاتر از آنچه امر دارید نیز می شود و لذا شخص در آن استوار و محکم می گردد. و از آن عدول نمی کند، آنگاه بعد از استقامت بر مرتبه دوم به بالاتر از آن می رسد و همینطور ادامه می دهد تا به همه مراتب ایمان برسد.
و فرمود:

و وصیتکم التقوی

حقیقت تقوی را در و اعلام التقی بیان کردیم، و مراد از آن صیانت و حفظ و حراست اسم الله است. تا این که وارد در حزب دشمنان خدا نگردد، و راه آن ترک استقلال در همه مراتب وجود توست، پس مراد این است که آنچه شما وصیت و سفارش کرده اید رفتن به سوی اله الالهه از راه اسم الله مکنون در همه نفوس است و سفارش شما نرفتن از راه طاغوت است.
فرمود:

و فعلکم الخیر

در فقره و دعائم الاخیار بیان شد که خیر کسی است که عملش شایسته باشد، پس مراد از این که همه اعمال شما مظاهر شؤون اسم الله است که اصل همه خیرات است، پس فعل شما تصدیق کننده گفتار شما در سفارش به مردم است.
و فرمود: