فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و أصدق وعدکم

ای وعده خدا در آیه شریفه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا(1552) آمده است، خداوند تمام حدود شیطنت را که از آن همه شؤون شرک بر می خیزد از شما برده است و شما را از همه مراتب اسماء حسنی پاک نموده و شما را برای خویش برگزیده و در دار کرامت خود جای داده و در بیت ذکرش منزل داده و شما را اهل بیت حبیب و برگزیده اش قرار دارد، کسی که به مرحله قاب قوسین أو أدنی(1553) رسید.
فرمود:

کلامکم نور و أمرکم رشد

هر سخی که درباره دین و یا دنیا از شما صادر شده نوری است که مردم را به راه سودمند راهنمایی می کند و مهالک دینی و دنیوی را آشکار می سازد.
مراد از رشد استقامت بر راه حق با استواری در آن است. و مراد از آن در اینجا معنای آلی رشد است، یعنی آنچه شما بدان فرمان دادید علاوه بر این که باعث استقامت در مسیر حق می شود، باعث هدایت به مرتبه بالاتر از آنچه امر دارید نیز می شود و لذا شخص در آن استوار و محکم می گردد. و از آن عدول نمی کند، آنگاه بعد از استقامت بر مرتبه دوم به بالاتر از آن می رسد و همینطور ادامه می دهد تا به همه مراتب ایمان برسد.
و فرمود:

و وصیتکم التقوی

حقیقت تقوی را در و اعلام التقی بیان کردیم، و مراد از آن صیانت و حفظ و حراست اسم الله است. تا این که وارد در حزب دشمنان خدا نگردد، و راه آن ترک استقلال در همه مراتب وجود توست، پس مراد این است که آنچه شما وصیت و سفارش کرده اید رفتن به سوی اله الالهه از راه اسم الله مکنون در همه نفوس است و سفارش شما نرفتن از راه طاغوت است.
فرمود: