فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و أوفی عهدکم

و فی الشی ء و فیا مثل صلیا به معنای کامل شد و فراوان گردید و عهد آن نوشته ای که برای والیان نویسند برای رعایت حرمت.
پس معنایش این شد: چه کامل است!... پس انشاء تعجب است یعنی خواست شگفتی کند که چه مقدار شأن و جلالت نعمت های داده شده به ایشان بزرگ است، این نعمت ها عبارت از ولایت کلیه ای است که آینه ولایت کلیه الهیه می باشد. و نیز شگفتی از رعایت احترام ایشان نماید. چه این که خداوند نعمت هایی به ایشان داده که آنها را قرین خویش و رسولش نموده و فرمود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون(1550) و میثاق ولایت ایشان را قرین با میثاق ربوبیت خودش کرده و آن را از همه خلایق گرفته است. در این گرفتن میثاق همه موجودات حتی آسمان ها و زمین و کوه ها و گیاهان و همه اصناف خلایق وجود دارند، چنان که در و ارکان البلاد بیان کردیم.
بنابراین این مطلب اشاره به آیه شریفه انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین(1551) دارد، چه این که مراد از عهد امامت و مراد از ذریه محمد و آل طاهرین (علیهم السلام) او است، چنان که در روایات فراوان همین معنا وارد شده است.
و فرمود:

و أصدق وعدکم

ای وعده خدا در آیه شریفه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا(1552) آمده است، خداوند تمام حدود شیطنت را که از آن همه شؤون شرک بر می خیزد از شما برده است و شما را از همه مراتب اسماء حسنی پاک نموده و شما را برای خویش برگزیده و در دار کرامت خود جای داده و در بیت ذکرش منزل داده و شما را اهل بیت حبیب و برگزیده اش قرار دارد، کسی که به مرحله قاب قوسین أو أدنی(1553) رسید.
فرمود:

کلامکم نور و أمرکم رشد

هر سخی که درباره دین و یا دنیا از شما صادر شده نوری است که مردم را به راه سودمند راهنمایی می کند و مهالک دینی و دنیوی را آشکار می سازد.
مراد از رشد استقامت بر راه حق با استواری در آن است. و مراد از آن در اینجا معنای آلی رشد است، یعنی آنچه شما بدان فرمان دادید علاوه بر این که باعث استقامت در مسیر حق می شود، باعث هدایت به مرتبه بالاتر از آنچه امر دارید نیز می شود و لذا شخص در آن استوار و محکم می گردد. و از آن عدول نمی کند، آنگاه بعد از استقامت بر مرتبه دوم به بالاتر از آن می رسد و همینطور ادامه می دهد تا به همه مراتب ایمان برسد.
و فرمود: