فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

طأطأکل شریف لشرفکم

التطأطأ: انحنا و خمیدگی و شرف: علو و مکانت بلند است. و معنا این است که هر بلند مرتبه ای وقتی مکانت بلند شما را دید، به خاطر حیا خود را خم می کند، چه این که شرافت خویش را در کنار شرافت شما ناچیز می شمرد، لذا سر ایشان از حیا خم می شود.
فرمود:

و بخع کل متکبر لطاعتکم

بجوع از بجع مثل منع بجوعا یعنی به آن اقرار کرد و خاضع شد، یعنی هر متکبری که بزرگی شأن و ذات شما را بشناسد اقرار و خضوع به طاعت شما را فخر خویش می داند و طاعت شما را باعث زیادت بزرگی خود می داند.
فرمود:

و ما انت علیهم بجبار و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شی ء لکم

جبار مسلط است و لذا فرمود: و ما أنت علیهم بجبار(1519) یعنی: تو بر ایشان مسلط نیستی. مراد این است که همه سلاطین بعد از این که سلطنت خود را در کنار سلطنت او ناچیز و نابود می یابند، لذا به سلطنت و استیلای شما خاضع می شوند و همه این خضوع و خشوع در دنیا برای کسانی است که شما را از روی اختیار بشناسند و در رجعت ایشان به طوع و یا کره خاضع خواهند شد. و احتمال می رود که این جمله به معنای انشاء باشد. یعنی بر همه انسان های شریف لازم است که برای شرافت شما خم شوند و بر هر متکبری واجب است که به طاع شما اقرار نماید و بر همه جباران است که برای فضیلت شما خاضع شوند.