فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

آتاکم الله ما لم یؤت أحدا من العالمین

چگونه چنین نباشد در حالیکه ایشان وارثان خاتم پیامبران و سید مرسلین و عترت خیرة رب العالمین است که شرح آن در فقرات سابق بیان شد.
فرمود:

طأطأکل شریف لشرفکم

التطأطأ: انحنا و خمیدگی و شرف: علو و مکانت بلند است. و معنا این است که هر بلند مرتبه ای وقتی مکانت بلند شما را دید، به خاطر حیا خود را خم می کند، چه این که شرافت خویش را در کنار شرافت شما ناچیز می شمرد، لذا سر ایشان از حیا خم می شود.
فرمود:

و بخع کل متکبر لطاعتکم

بجوع از بجع مثل منع بجوعا یعنی به آن اقرار کرد و خاضع شد، یعنی هر متکبری که بزرگی شأن و ذات شما را بشناسد اقرار و خضوع به طاعت شما را فخر خویش می داند و طاعت شما را باعث زیادت بزرگی خود می داند.
فرمود: