فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و یشرف فی عافیتکم

شرف علو و مکان بلند و عافیت به معنای سلامت از ناخوشی است، یعنی در زمان سلامت شما به جایگاه بلندی رسم، به طوری که ستم ستمکاران و طاغیان به من نرسد.
فرمود:

و یمکن فی أیامکم

در زمان دولت و چیرگی شما دارای ارزش و اعتبار و منزلت شوم.
فرمود:

و قر عینه غدا برؤیتکم

چه این که آرزوی همه دوستداران شماست.